Ledtidsindex: Bästa kommunen ”arbetar med en annorlunda modell”

Trosa kommun når klart bäst resultat i Bygg i tids nya Ledtidsindex: Här går arbetet med detaljplaner och bygglovshantering snabbast.
Här listas samtliga kommuner i indexet. Från Trosa i toppen – till Södertälje i botten.

På onsdagen presenterades det nya ledtidsindexet där ett antal variabler har sammanvägts:

# Produktivitet (55% vikt): Medianledtid i detaljplane- respektive bygglovsprocesserna.
# Kostnadseffektivitet (12,5% vikt): Användningen av resurser i detaljplane- och bygglovsprocesser i kommunerna i förhållande till antal planlagda bostäder och bostäder som beviljats bygglov.
# Servicegrad (12,5% vikt): Består av SKR:s mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i kategorin ”Bygglov”.
# Produktionstakt (12,5% vikt): Antal påbörjade bostäder i flerbostadshus i förhållande till kommunens befolkningsmängd.
# Tillväxtmotor (7,5% vikt): Kommunens BRP-tillväxt i relation till tillväxt i befolkning per bostad.

Den dystra slutsatsen är att processerna tar långt tid. De totala ledtiderna för detaljplaner och bygglov ligger på mellan 3,0–6,6 år, med ett genomsnitt om 4,5 år. Kommunen med snabbast sammanlagda genomsnittliga ledtid är Gävle (3,0 år).

Det klart högsta sammanvägda resultatet – 86 – når Trosa kommun. Närmast efter ligger Kalmar på 77.

I rapporten framhävs de egenskaper som lyfter Trosas resultat.

När det gäller detaljplaner så arbetar Trosa med en annorlunda modell mot majoriteten av kommuner där framtagandet av plankarta och planbeskrivning hanteras av konsulter med planchef på kommunen som projektledare och kvalitetskontrollant.

”Detta gör att man kan tillsätta spetskompetens enligt behov. Planchefen säkerställer en smidig process och sköter all formalia och kommunikation med myndigheter vilket visat sig effektivt”, skriver man i rapporten.
Möten mellan plankonsulten och exploatören sätts upp tidigt i processen, detta för att säkerställa att samtliga har samsyn kring projektet, förväntningar och tidplan. Trosa har även en tydlig rollfördelning i den kommunala organisationen och ett väl fungerade samarbete mellan olika funktioner som bistår i planarbetet med till exempel teknisk infrastruktur, bygglov- och miljökompetens.

När det gäller bygglov finns en ”uttalad leverans- och kundkultur där servicenivå och tydliga besked till sökanden prioriteras”. En viktig del är att det finns tydliga politiska mål kring handläggningstid ”som hållits fast vid under lång tid samt långtgående delegation till tjänstemannanivån att fatta beslut”. Och slutligen ”ett nära kollegialt samarbete där alla hjälper alla.”

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef i Trosa, säger till Byggindustrin:

– Vi har jobbat medvetet med de här frågorna under en lång tid. En framgångsfaktor för oss är att ha en intern kultur där alla jobbar med samma kundfokus. Det är viktigare än mallar och strukturer.

Trosa räknas till kategorin ”Små kommuner”. Av de stora kommunerna är Gävle bäst med ett indexresultat om 75 och bland de medelstora toppar Kalmar med 77.

Gävle är alltså även snabbast av kommunerna genom hela detaljplane- och bygglovsprocessen, med 3,0 år.

Ulrica Olsson, verksamhetschef för Plan- och Bygg i Gävle, säger till Byggindustrin att kompetens inhouse är en av nycklarna:

– Vi har ekologer, byggnadsantikvarier och miljövetare, vilket innebär att vi kan lösa många frågor själva utan att behöva skicka på remiss, säger hon.

Som råd till andra som vill bli snabbare säger hon:

– Lägg kraft på de tidiga skedena. Vi ser regelbundet över vår översiktsplan och på så vis undviker vi mycket merarbete i uppstarten med detaljplanen.

Hela listan/ Ledtidsindex 2023:

Källa: Nationellt ledtidsindex

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.