Se våra seminarier från Almedalen här!

ALMEDALEN | Nu är vår Almedalssatsning över. 14 olika seminariepunkter med 54 olika talare har genomförts – stort tack till alla medarrangörer, alla talare och inte minst alla intresserade som har kommit för att ta del av kunskapen, analyserna, åsikterna och tankarna som har förmedlats på våra scener på Clarion Hotel Wisby! Här kan du ta del av seminarierna och presentationerna i efterhand.

Vi på Bostadspolitik.se har i år gemensam sak med sju branschaktörer – Besqab, Coreco, HSB, Fastighetsägarna, Magnolia Bostad, Wallenstam och SBAB – och tillsammans skapat den självklara bostadspolitiska arenan i Almedalen.

Med Bostadspolitik.se:s ägare Veidekke, Obos, Heimstaden och SBB har arrangörskretsen utgjort en bred och färgstark palett av aktörer inom bostads- och samhällsbyggnadssektorn.

VÅRT PROGRAM:

TISDAG 25 juni – Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 – Spegelsalen

13.00 – 13.50: Tillväxtmotorerna hotas av bostadsbristen

Här är hela seminariet:

Se Daniella Waldfogels presentation här.

Bostadssektorn är oerhört viktig för det svenska samhällsbygget. Bygg- och bostadskrisen slår just nu oerhört hårt mot både Stockholm och de snabbt växande gröna industristäderna runt om i Sverige. Tillväxten hotas när växande företag inte kan få tag i kompetent personal på grund av bostadsbristen.
I ”Notan för byggkrisen” slår Stockholms Handelskammare fast att det aggregerade produktionsbortfallet i Stockholm till år 2030 kan bli så högt som 343 miljarder kronor – för hela Sverige är siffran över 1 000 miljarder kronor – om inte politiken sätter in åtgärder som ökar bostadsbyggandet.
Samma sak gäller andra tillväxtorter i Sverige. Om byggsektorn slås ut sprider det sig till närliggande branscher – vi håller redan på att få ett kompetenstapp som jämförs med 90-talet.
I det här seminariet går vi igenom konsekvenserna av en utdragen bostadsbrist – och diskuterar vilka åtgärder som måste sättas in för att motverka krisen.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Kent Persson, Bostadspolitik.se, samhällspolitisk chef, Heimstaden, expertkommentator
Daniella Waldfogel, vice vd, Stockholms Handelskammare
Therese Nerlund, bostadspolitisk expert, Wallenstam
Magnus Andersson, vd, Besqab
David Josefsson, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
Helene Hellmark Knutsson, landshövding, Västerbottens län

14.00 – 15.10: Så kan kriminaliteten i byggsektorn bekämpas – konkreta initiativ för sund konkurrens

Här är hela seminariet:

Se Lennart Weiss presentation här.
Se Hans Jeppsons presentation här.
Se Ola Petterssons presentation här.
Se Carl Lindståhls presentation här.
Se Conny Svenssons presentation här.

Arbetslivskriminaliteten beskrivs som systemhotande – många skattemiljarder undanhålls av kriminella aktörer och den verksamheten är nu så omfattande att de seriösa företagen har svårt att konkurrera. Byggbranschen är en av de värst drabbade sektorerna.
Samtidigt som kriminaliteten har blivit systemhotande får alltfler upp ögonen för den allvarliga situationen och har för avsikt att ta krafttag mot kriminaliteten. I det här seminariet ges en lägesbild över situationen, goda exempel på åtgärder presenteras och problematiken diskuteras av branschaktörer, utredare och politiker.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Lennart Weiss, Bostadspolitik.se, kommersiell direktör, Veidekke, expertkommentator
Karin Stenmar, hållbarhetschef, SBAB
Hans Jeppson, konsult, före detta statssekreterare, skrev nyligen rapporten Arbetslivskriminalitet – ett hot mot god produktivitetstillväxt
Ola Pettersson, ordförande, Delegationen för Arbetslivskriminalitet
Carl Lindståhl, hållbarhetsstrateg, SBAB
Conny Svensson, senior advisor, ID 06
Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, Obos
Teresa Carvalho, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

15.20 – 15.45 Debatt: Hushållens skulder – är riskerna överdrivna?

Se hela debatten här:

Se Robert Boijes presentation här.
Se Annika Winsths presentation här.

Svenska hushåll är högt skuldsatta – det har vi och hela världen fått höra mycket om de senaste åren och det har skadat förtroendet för svensk ekonomi. Men har riskerna överdrivits? Det menar SBAB i en ny rapport, där banken är mycket kritisk till att Riksbanken och Finansinspektionen har pekat ut hushållens skuldsättning som en stor makrorisk.
Här diskuterar två av landets ledande ekonomer frågan och dess förlängningar: Innebär det här att kreditrestriktionerna bör lättas betydligt eller ska vi inte lasta mer skuld på hushållen?
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
Robert Boije, chefsekonom, SBAB

16.00 – 16.50: Skärpta klimatkrav från EU – hur påverkas fastighetsbranschen och boende (och vem ska betala)?

Se hela seminariet här:

Se Rikard Silverfurs presentation här.

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor andel av de svenska klimatutsläppen. Kommande år och decennier måste utsläppen minska kraftigt om målsättningarna ska nås – och om vi ska klara de nya hårda EU-kraven. EU:s energieffektiviseringsdirektiv och direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) ställer hårda krav på transformation av det befintliga fastighetsbeståndet. Hur ser kraven ut och vad kommer de innebära för fastighetsägare – för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, villaägare och kommersiella fastighetsägare? Det handlar om mångmiljardinvesteringar – vem ska stå för dem? Många menar att politiken behöver gå in med stödåtgärder. Hur ska de i så fall se ut? I det här seminariet ges en överblick över situationen och tänkbara vägar framåt diskuteras av bransch och politiker.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Rikard Silverfur, chef Utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Johanna Wikander, hållbarhetsutvecklingschef, Einar Mattsson
Jimmy Bengtsson, koncernchef, Veidekke
Veronica Eade, enhetschef, Energimyndigheten
Katarina Luhr, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Alireza Akhondi, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet

17.00 – 17.50: Utsatta områden: Riva, renovera eller ingenting – vad fungerar?

Se hela seminariet här:

Se Helena Holmbergs presentation här.
Se Jan Jörnmarks presentation här.
Se Per Ekelunds presentation här.

Sverige har oerhört stora problem med gängkriminalitet, våld och utanförskap – 59 bostadsområden är för närvarande med på Polisens lista över utsatta områden. Alla de här områdena domineras av hyreslägenheter byggda under Miljonprogramsåren. Många av fastigheterna är slitna och i behov av upprustning. Hur ska situationen hanteras ur ett fastighetsperspektiv?
I det här seminariet lyfter vi flera olika sätt att hantera situationen:
# BID:s, som handlar om ett utökat samarbete mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommun – som just nu utreds politiskt: Ska man kunna införa tvingande samarbeten?
# Att riva bostadshus och istället ersätta med modern och mer attraktiv bebyggelse. Är fd DDR en bra förebild?
# Renovera – ett flertal aktörer renoverar upp lägenheter till modern standard i samband med att hyresgäster flyttar ut. Det blir högre hyror – och ett tryggare område.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Helena Holmberg, BID-samordnare, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs stad
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, författare
Per Ekelund, vd Victoriahem
Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande (M), Östra Göinge
Stefana Hoti, kommunalråd, Stadsbyggnad (MP), Malmö
Elisabeth Norman, (C) vice ordförande, Sveriges Allmännytta, och ordförande, Enköpings hyresbostäder

TORSDAG 27 juni – Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 – Paviljongen (ingång 50 meter söder om hotellentrén)

9.00–9.50: Makroanalys – vart är världen och Sverige på väg?

Se hela seminariet här:

Se Robert Boijes presentation här.

Lågränteåren är rimligtvis över. Politiken och centralbankerna har varit fullt fokuserade på att bekämpa inflationen. Nu tror de flesta att räntehöjningarnas tid är över och frågan är när centralbankerna kommer att börja sänka räntorna.
Under lågränteeran drogs kapitalet till fastighetssektorn och lyfte värdena på både kommersiella fastigheter, hyreshus och privatbostäder till nivåer vi aldrig varit med om tidigare. Sedan kom snabba räntehöjningar och nu står vi inför en ny verklighet – hur ser den ut? Vad kommer att hända med räntorna, inflationen och den svenska ekonomin? Robert Boije, en av Sveriges mest välrenommerade ekonomer, ger sin syn på läget för dagen. Robert Boijes dragning följs av ett samtal mellan honom och ekonomnestorn Klas Eklund.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Robert Boije, chefsekonom, SBAB
Klas Eklund, chefsstrateg, Dahlgren Capital

 

10.00 – 11.00: Bostadskraschen – hur ökar vi byggandet av småhus och bostadsrätter?

Se hela seminariet här:

Se Ted Lindqvists presentation här.

Samtidigt som bostadsbristen i våra storstäder, universitetsorter och växande industristäder är enorm så har bostadsbyggandet kraschat och prognoserna pekar mot cirka 20 000 startbesked för bostäder i Sverige under 2024, långt under Boverkets behovssiffror. Högre ränteläge och byggkostnader och svagare köpkraft hos hushållen gör att kalkylerna för bostadsutvecklarna inte går ihop. Småhussektorn har drabbats oerhört hårt, med stora varsel, uppsägningar och konkurser som följd.
Konsekvenserna av bostadsbyggkraschen är bland annat att den gröna omställningen i norr och tillväxten i storstäderna hotas, då bostadsbristen försvårar för företagen att locka till sig kompetent personal,  ekonomin försämras och de sociala spänningarna riskerar att öka. Trots att priserna på ägt boende har fallit innebär de stigande räntorna och övriga kostnadsökningar att tröskeln in till det ägda boendet är ännu högre än för ett par år sedan – vad innebär den nya situationen för den svenska ekonomin, samhället, konsumenterna och bostadsutvecklarna och småhussektorn? Hur ser branschens ansvar ut? Hur kan vi bygga mer effektivt? Vad behöver göras från politiskt håll?
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Expertkommentator: Lennart Weiss, Bostadspolitik.se, kommersiell direktör, Veidekke
Ted Lindqvist, vd, Evidens
Clara Lindblom, bostadsborgarråd (V) Stockholm
Malin Svensson, vd, Obos Kärnhem
Magnus Andersson, vd, Besqab
Mikael Sjölund, vd, Coreco
Johan Nyhus, förbundsordförande, HSB
David Josefsson, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
Nancy Mattsson, ordförande, Bygg i tid och projektutvecklingschef, JM

 

11.30 – 12.20: Bostadskraschen – hur ökar vi byggandet av hyresrätter?

Se hela seminariet här:

Se Ted Lindqvists presentation här.

Prognoser pekar mot cirka 20 000 startbesked under 2024, långt under Boverkets behovssiffror. Viljan att investera i hyresrätter har minskat de senaste åren, till följd av bland annat presumtionshyresdomarna och stora kostnadsökningar som inte har kompenserats av hyreshöjningar.
Konsekvenserna av bostadsbyggkraschen är bland annat att den gröna omställningen i norr och tillväxten i storstäderna hotas, då bostadsbristen försvårar företagen att locka till sig kompetent personal, den svenska ekonomin försämras och de sociala spänningarna riskerar att öka. I det här seminariet går vi igenom marknadsläget och utmaningarna för hyresrättssektorn och diskuterar vilka lösningar som behövs. Hur ser branschens ansvar ut? Behöver hyressättningssystemet reformeras? Kan marknaden lösa problematiken eller behöver staten gå in och dela risk?
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Kent Persson, Bostadspolitik.se, samhällspolitisk chef, Heimstaden, expertkommentator
Ted Lindqvist, vd, Evidens
Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad
Viktor Mandel, vd, Hemvist Förvaltning
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna
Mikael Eskilandersson, bostadspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna
Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

 

12.30 – 12.55: Heta Stolen – Hans Wallenstam

Se hela intervjun här:

Fastighetssektorn, inte minst aktiekurserna i sektorn, har tagit stryk de senaste två åren. Och viljan att investera i fastigheter, inte minst bostäder, har minskat betänkligt. De höjda räntorna gör sitt till, men även till exempel presumtionshyresdomarna och ett hyressystem som uppfattas som otydligt och svårförutsägbart innebär att investeringsviljan minskar. Vad betyder det för samhället och fastighetsbolagen som investeringsobjekt? Vilken roll spelar bostadspolitiken? Hans Wallenstam, landets mest rutinerade börs-vd, ger sin syn på marknadsläget och framtiden.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Hans Wallenstam, vd, Wallenstam

 

13.15 – 14.05: Har vi råd med en social bostadspolitik? Har vi råd att vara utan?

Se hela presentationen här:

Se Martin Lindvalls bilder här.
Se Jenny Carencos presentation här.
Se Pernilla Pardings presentation här. 

När bostadsbyggandet sjunker drabbas de svagaste hårdast – de som inte är inne på bostadsmarknaden kommer allt längre ifrån den. Och när svenska kommuners ekonomier försämras är det vanligt att de drar ner på exempelvis sociala bostäder. Allt fler efterlyser nu en heltäckande social bostadspolitik där även de svagaste hushållen får plats.
Den stora hemlösheten väcker frågan om den svenska generella bostadspolitiken har nått vägs ände – och att en heltäckande social bostadspolitik måste till. Hur ser fastighetsägarnas roll och ansvar ut i den sociala bostadspolitiken?
I det här seminariet lyfts olika aspekter av de sociala bostadsfrågorna fram och tänkbara vägar framåt diskuteras av bransch, idéburna organisationer och politiker.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna, expertkommentator
Jenny Carenco, Utfallsfonden
Pernilla Parding, chef Bostad, Stockholms stadsmission
Johan Löfstrand, ordförande, Sveriges Allmännytta
Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Gustav Hemming, regionråd, Centerpartiet, Stockholm

 

14.15 – 15.05: Det friska boendet: Hälsosam stadsutveckling och social hållbarhet

Se hela seminariet här:

Se Alexander Ståhles presentation här.

Beskrivning av samhällsfrågan: Hälsa och social hållbarhet kommer i framtiden att vara allt viktigare aspekter i stadsutvecklingsprocesserna. Men kunskapen och analysverktygen behöver vässas.
Alla vill bo i ett hälsosamt bostadsområde – genom en god stadsplanering och ett smart bostadsbyggande kan människor lockas till mer fysisk aktivitet, en större gemenskap och få en bättre hälsa. I det här seminariet ges goda exempel på hälsosamma stadsdelar och hur man har tänkt i planeringen av dem – och även exempel på motsatsen. Vilka förutsättningar har bostadsutvecklarna för att ge sina kunder och hyresgäster en bättre hälsa genom boendet?
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Alexander Ståhle, Spacescape
Johan Nyhus, förbundsordförande, HSB
Alireza Akhondi, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet
Clara Lindblom, bostadsborgarråd (V), Stockholms stad
Rebecca Rubin, chef social hållbarhet, Hemvist

 

15.15–15.40: Heta stolen med bostadsminister Andreas Carlson: Hur hanterar regeringen bostadskrisen – vad kan vi vänta oss framöver?

Se hela intervjun här:

Bostadsbristen är enorm men bostadsbyggandet har kollapsat. Tillväxten och kompetensförsörjningen hotas och allt fler saknar ett tryggt boende.
Situationen leder till att företag inte får tag i rätt kompetens, vilket hindrar tillväxten. För den enskilde är det problem att flytta till arbete, studier, kärlek osv. Regeringen har under sin första tid vid makten fokuserat på strukturella reformer – större budgetsatsningar har uteblivit. Hur ser bostadsministern på nuläget och kritiken mot bristen på krisåtgärder – och vad kan vi vänta oss framöver?
Medverkande: Anna Bellman, moderator
Andreas Carlson, bostadsminister (KD)
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke, expertkommentator
Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden, expertkommentator

 

16.00–16.50 Regeringen vill ha fler småhus – hur ska det gå till?

Se hela seminariet här:

Se Stefan Attefalls presentation här.

De flesta vill bo i ett småhus – men bara 15–20 procent av de bostäder som byggs utgörs av småhus. Och andelen minskar stadigt – samtidigt har den nuvarande regeringen som uttalat mål att det ska byggas fler småhus.
Varför har andelen småhus minskat så kraftigt? Vad bör göras för att fler ska kunna förverkliga drömmen om att kunna bo i ett eget hus? Nyligen utsåg bostadsminister Andreas Carlson den tidigare bostadsministern Stefan Attefall till småhuskommissionär med ett brett uppdrag som ska leda till att ovanstående frågor besvaras. I det här seminariet presenterar Carlson och Attefall sina tankar och får inspel från branschen kring hur ett ökat småhusbyggande ska bli verklighet.
Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Andreas Carlson, bostadsminister
Stefan Attefall, småhuskommissionär, landshövding, Uppsala län
Joakim Henriksson, vd, Obos Sverige
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen

 

Rebecka Forsberg från Grön ungdom – en av fyra debattörer på scenen med Lennart Weiss, Anna Bellman och Kent Persson. Bild: Samuel Lindén.

20.00 – 22.00 Super Thursday!
Den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell. Den är trögrörlig och skillnaderna i förutsättningar mellan insiders och outsiders är enorm. Hur ska unga komma in på marknaden? Hur ska förutsättningarna för nyproduktion förbättras? Vilken sida har de bästa svaren – den blåa eller den röda?

I två debattdueller reder vi ut problemen och lösningarna mellan de olika sidorna. Super Thursday är ett bostadspolitiskt event med slagkraftiga debatter mellan det blåa och det röda laget. Vi bjuder in alla bostadspolitiskt intresserade till att visa sitt engagemang genom att heja fram kvällens vinnare. Super Thursday är både på allvar och på kul. Vi debatterar och minglar med andra bostadspolitiskt intresserade. Super Thursday är av tradition en stor mötesplats för bostadsintresserade i Almedalen.

Medverkande:
Anna Bellman, moderator
Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, fd moderat bostadsborgarråd i Stockholm – skrev nyligen en expertrapport till Produktivitetskommissionen
Jonas Nygren, Arenagruppens tankesmedja Bostad 2030, vd för PA-byrån A Swedish Thing, fd KSO i Sundbyberg och förbundschef på Hyresgästföreningen
Erik Berg, ordförande, Liberala ungdomsförbundet
Rebecka Forsberg, språkrör, Grön Ungdom

Domare:
Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.