Replik på Lennart Weiss: ”Vi förutsätter att läsare och lyssnare på Bostadspolitik.se är mer vidsynta än dess chefredaktör”

 

DEBATT | Lennart Weiss tyckte att boken skulle slängas. Nu svarar de sex författarna: ”Beklagligt att en profilerad person som Lennart Weiss intar en så doktrinär och anti-intellektuell hållning”.

Lennart Weiss föreslog den 8 december 2023 att vår nya bok Kris i bostadsfrågan: för en solidarisk bostadspolitik bör slängas i soptunnan. Weiss hävdade att boken är ett kvasivetenskapligt inlägg, helt orealistisk och att den saknar ekonomisk analys. För oss som författare var bemötandet kanske inte helt oväntat, men det är ändå beklagligt att en profilerad person som Lennart Weiss intar en så doktrinär och anti-intellektuell hållning.

Vi rekommenderar alltså inte, vilket Weiss påstår, ett tillbakavändande till tidigare bostadssystem

Vi visar i vår bok att vad som genom historien har ansetts som bostadspolitiskt varierar över tid. Något som vi bestämt hävdar, och som borde vara mycket tydligt även vid en snabb läsning av boken, är att tidigare system hade sina brister. Vi rekommenderar alltså inte, vilket Weiss påstår, ett tillbakavändande till tidigare bostadssystem. Samtidigt är vi tydliga med att dagens ordning behöver bytas ut. Det finns andra vägar att välja än den vi för närvarande slagit in på.

Bokens anslag är unikt, då det aldrig tidigare gjorts en djupdykning i svensk bostadshistoria av detta slag

Kris i bostadsfrågan går igenom mer än 100 år av svensk bostadspolitik, bostadsbyggande och finansiering. Bokens anslag är unikt, då det aldrig tidigare gjorts en djupdykning i svensk bostadshistoria av detta slag. Utvecklingen i byggande och bostadsfinansiering beskrivs i detalj, från sent 1800-tal till nutid; från de första hypoteksbankerna, egnahemlånefonden, införandet av räntebidrag och paritetslån till dagens ROT och ränteavdrag. Vi visar hur politikens ramverk ändrats ett flertal gånger under denna hundraårsperiod, och vi diskuterar de olika drivkrafterna för dessa systemskiften. Vi håller en kritisk men intresserad blick på historiska modeller för såväl byggandets organisering, som dess finansiering, och vi drar ett flertal jämförelser med internationella exempel.

Vår utgångspunkt är att det system som ska ersätta det nuvarande kraftigt skuldbelastade, ojämlika och ekonomiskt sårbara systemet, prioriterar människors rätt till en god bostad över företagens vinster

Boken är unik också i att den vågar blicka framåt, och söker alternativ. Grundat i lärdomarna från de historiska kapitlen om politik, byggande och finansiering, samt modeller från andra länder, presenterar vi förslag på olika sätt att organisera bostadssektorn. Vår utgångspunkt är att det system som ska ersätta det nuvarande kraftigt skuldbelastade, ojämlika och ekonomiskt sårbara systemet, prioriterar människors rätt till en god bostad över företagens vinster.

Vi ska inte spä på den redan ohållbara bostadsbubblan, eller vänta på att den spricker, utan den kris vi befinner oss i måste desarmeras på ett kontrollerat sätt. En kontrollerad desarmering av krisen bör utgå från ett mål om att stärka de grupper som idag är mest utsatta, och som löper störst risk att fara illa ifall bostadsmarknaden tillåts krascha.

De förslag vi presenterar bygger på en grundlig ekonomisk analys som syftar till att omorientera skatte- och finanssystemen

För att möjliggöra en kontrollerad desarmering av nuvarande kris, och för att stöpa om bostadssystemet i en solidarisk riktning föreslår vi bland annat, att staten både frigör, men framförallt riktar om sina resurser. De förslag vi presenterar bygger på en grundlig ekonomisk analys som syftar till att omorientera skatte- och finanssystemen. Sveriges utmaning är att göra om bostadssystemet på ett sätt som tjänar människors behov av boende till en rimligt pris, utan att haverera hela ekonomin. Det betyder en gradvis övergång från den skattemässigt obalanserade behandlingen av bostads- och markägandet, mot en mer rättvis och balanserad strategi i användningen av våra skattemedel. Vissa av våra förslag är “vänster” i den meningen att de ämnar att begränsa marknadens och vinstdrivande företags roll i bostadsförsörjningen, men en hel del av våra förslag ligger även i Adam Smiths och David Ricardos anda och stöds av internationella organisationer som IMF och OECD.

Det rådande systemet har en annan utgångspunkt, nämligen att bostäder ska vara ett medel för att tjäna pengar

I boken vrider och vänder vi på olika förslag. Dessa har som gemensam utgångspunkt att målet ska vara ett långsiktigt hållbart, klimatanpassat och jämlikt bostadssystem. Det rådande systemet har en annan utgångspunkt, nämligen att bostäder ska vara ett medel för att tjäna pengar. Ett sådant system gynnar framförallt dem som redan har tillgång till kapital, på bekostnad av dem som inte har det. Vi menar därför att själva utgångspunkten måste revideras.

Vi ser tydliga tendenser till att bostadsforskare och debattörer driver politiska och ekonomiska agendor, utan att redovisa sin lojalitet

Vår lojalitet ligger hos det ökande antalet arbetare och fattiga som drabbas värst av bostadskrisen, och alltså inte med de grupper som gynnas mest av bostadsbristen. Detta är vi tydliga med, då det är vår fast förankrade åsikt att debattklimatet blir bättre om alla är öppna med sina lojaliteter och med vilka intressen var och en representerar. Vi ser tydliga tendenser till att bostadsforskare och debattörer driver politiska och ekonomiska agendor, utan att redovisa sin lojalitet. Inte minst gäller detta Lennart Weiss, som är anställd av fastighets- och byggkapitalet. Den som anklagar andra för att vara tendentiösa bör först leta efter bjälkar i sina egna ögon.

Vi förutsätter att läsare och lyssnare på Bostadspolitik.se är mer vidsynta än dess chefredaktör

Utifrån denna komprimerade replik är det vår förhoppning att vi väckt nyfikenhet och intresse, och vi förutsätter att läsare och lyssnare på Bostadspolitik.se är mer vidsynta än dess chefredaktör. Vi kräver inte medhåll, men vi vill i alla fall ha en ärlig diskussion baserad på våra faktiska förslag och inte begränsat till fastighetsbranschens snäva intressen.

/Forskarkollektivet Fundament
Dominika V. Polanska, docent i sociolog vid Södertörns högskola
Hannes Rolf, fil dr. i social välfärd vid Stockholms universitet
Maria Wallstam, doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet
Ståle Holgersen, docent i kulturgeografi vid Örebro universitet
Timothy Blackwell, postdoktor vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet
Åse Richard, doktorand i kulturgeografi Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.