Reformer för småhusbyggande och införande av Sverigehuset

DEBATT | Sverigedemokraternas Mikael Eskilandersson och Jimmie Åkesson presenterar ett flertal reformer för ökat och förenklat småhusbyggande – och lanserar Sverigehuset, en centralt godkänd och bygglovsbefriad husmodell. 

Den enkelriktade bostadspolitiken måste brytas, med reformer för tryggt, vackert och trivsamt boende. De flesta vill bo i eget hus enligt undersökningar men bostadspolitiken domineras av att så många hyresrätter som möjligt ska byggas. Socialdemokraterna med stödpartier ignorerar gestaltningens betydelse och vurmar för investeringsstödet, trots överskott av hyresrätter och underskott av villor i flera områden. En ny modell, Sverigehuset, och flera reformer krävs för att människor ska kunna skaffa egna hem.

Regeringen gör ingenting för att möjliggöra småhusbyggande, anmärkningsvärt då tre av fyra efterfrågar småhus

Den vanligaste bostadstypen som byggs är en liten hyreslägenhet. Småhusbyggande förhindras av att kommunerna prioriterar utvecklingen av flerbostadshus. I Sverige har oproportionerligt många hyreslägenheter producerats sedan 1960, de senaste tio åren har andelen villor minskat från drygt 40 till 20 procent, trots efterfrågan på villor. Regeringen gör ingenting för att möjliggöra småhusbyggande, anmärkningsvärt då tre av fyra efterfrågar småhus.

Kommunerna bör göra mer i sin planering för småhus. Nationella regelförändringar är också möjligt och nödvändigt eftersom regler, processer, tolkningar och särkrav idag försvårar byggande för byggbolag och privatpersoner.

Flera efterfrågar en centralt godkänd typhusmodell för att förenkla byggandet

En centralt godkänd husmodell skulle innebära att individuell bedömning och tolkning undviks och en förkortad handläggning och byggprocess. Vi vill att en  given avreglerad nationellt godkänd husmodell utan kommunala särkrav införs. En sådan modell, Sverigehuset, ska vara lokalt bygglovsbefriad. Det skulle minska dagens handläggning och avgifter, inte minst det som idag gäller bygglovet, förenkla byggprocessen och bidra till kostnadseffektiv nyproduktion.

Flera efterfrågar en centralt godkänd typhusmodell för att förenkla byggandet. Det framgår exempelvis av remissutlåtanden kring Boverkets undersökning och rapport 2017, vilken ligger till grund för regeringsförslaget Certifierade byggprojekteringsföretag, behandlad nyligen i Riksdagen. Boverket valde att inte gå vidare med undersökning och förslag om nationellt typgodkännande av byggnader. Vi menar att Boverket bör ges ett fördjupat uppdrag att undersöka hur ett nationellt typgodkännande på bästa sätt kan införas. Gestaltning enligt traditionell svensk stil skulle en typmodell vinna på, eftersom det är omtyckt, knyter an till vår historia och bidrar till samhörighetskänsla.

Så här skulle Sverigehuset kunna se ut. Bild: Sverigedemokraterna

Byggprocessen är tidskrävande och dyr. Handläggningstider, avgifter, regeltolkningar och särkrav varierar i olika kommuner. Det inverkar till svårplanerat byggande och ger inte rättvisa förhållanden. Den genomsnittligaledtiden har sedan 2015 för ett nytt byggprojekt ökat från 45 till 57 månader. Det är också dyrt för köparen att skaffa hus, inte minst för unga personer.

Strandskyddet måste bli mer förutsägbart

Människor behöver kunna bo i hela Sverige, vilket inte är möjligt med dagens regerande av landet. Skydd av natur har senare åren byggts på i allt högre grad. Naturvärden ska skyddas i rimlig omfattning, men fler samhällsintressen måste vägas in. Småhusefterfrågan ska kunna mötas, behoven av bostäder tillgodoses och markägare kunna bestämma över egen mark. I förhållande till regeringens linje måste strandskyddet bli mer förutsägbart och tillåta byggande närmare vatten i hela landet. Skyddet i riksintresseområdena hindrar utveckling, dessa områden behöver därför ses över.

Regeringen vill inte att människor ska få bo vackert, trivsamt med tillräckligt mycket utrymme i eget hus.

I motsats till regeringen föreslår vi:

  • Inför en modell – Sverigehuset, en bygglovsbefriad, nationellt typgodkänd husmodell i vacker, traditionell svensk byggstil, som ska kunna uppföras på tomter i hela landet.
  • Kommunerna ska prioritera småhusbyggande planeringen.
  • En allmängiltig, kortare och maximal handläggningstid och -avgift behöver fastställas för byggärenden.
  • Inför ett förmånligt bosparande och startlån till förstagångsköpare samt slopa det andra skärpta amorteringskravet.
  • Reformera strandskyddet så att byggande närmare vatten i hela Sverige möjliggörs. Minska riksintresseområdena till antal, omfattning och anpassa för byggande i de områdena.

Möjligheterna måste ökas till eget hus, vackert, tryggt och trivsamt boende. Då behövs en ny modell, riktade åtgärder för att förenkla för förstagångsköpare, byggbolag och kommunerna i deras planering, samt reformering av natur- och markskydd.

Mikael Eskilandersson, civil- och bostadspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna
Jimmie Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.