Socialdemokraterna har övergett bostadsfrågan

 

LEDARE | Miljöpartiet har samlat alla centrala positioner när det gäller den nationella bostadspolitiken. Det kan endast tolkas som att Socialdemokraterna har gett upp bostadspolitiken, skriver Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke.

Sedan 2014 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt utgjort regeringsunderlag i Sverige. Sedan dess är det också Miljöpartiet som innehaft posten som bostadsminister. Det började med den olycksalige Mehmet Kaplan som redan från början markerade att frågan hade låg prioritet. Peter Eriksson klev in med ett helt annat engagemang men hade i praktiken endast inflytande över de frågor som Boverket hanterar, det vill säga tillstånds- och procedurfrågor med koppling till Plan- och bygglagen, samt Boverkets Byggregler.

De helt centrala frågorna som rör hur bostadsbyggandet ska finansieras, hur svagare hushåll ska få sina behov tillgodosedda, hyreslagstiftningens utformning samt kompetensfördelningen mellan stat och kommun har hela tiden antingen legat hos andra statsråd eller så har eventuella initiativ turnerats bort av Magdalena Andersson. Regeringens främsta slagnummer har blivit investeringsbidragen som snarast kan betraktas som byggpolitik. I övrigt har den förda politiken begränsats till att fullfölja den tidigare borgerliga regeringens initiativ vad gäller regelförenklingar. Gott så men heller inte mer än så.

Regeringens främsta slagnummer har blivit investeringsbidragen.

Idag innehar Mp posten som finansmarknads- och bostadsminister. Ordförande i civilutskottet är dessutom Mp:s Emma Hult. Därför är det med visst intresse som många väntat på vem som skulle bli utredare i den bostadssociala utredning som det viskats om ett tag. Ingen fel på Karolina Skog men när regeringen nu utsett henne till utredare för ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” (direktiv 2020:53) har Mp alla centrala positioner när det gäller den nationella bostadspolitiken.

Det sänder en tydlig signal. Framförallt signalerar utnämningen att Socialdemokraterna övergett bostadspolitiken. Det är kanske ingen jätteskräll. I praktiken övergav (S) bostadsfrågan redan i samband med 1990-talets systemskifte. Sedan dess har få ansatser gjorts för att återta initiativet. Som ett talande exempel på hur lågt bostadspolitiken idag rankas internt inom partiet har den socialdemokratiska expertgruppens förslag till ”En ny social bostadspolitik” som presenterades i juni 2018 ännu vare sig föredragits i verkställande utskottet eller i partistyrelsen.

I praktiken övergav (S) bostadsfrågan redan i samband med 1990-talets systemskifte.

Därmed ligger frågan nu i händerna på Miljöpartiet. Det är idag ett litet parti som balanserar på gränsen till fyraprocentsspärren. Med hittills tämligen blygsamma meriter inom området är det med intresse man tar del av direktiven. Jodå, där finns några goda initiativ och ett par blinkningar till aktuella frågor som är uppe till debatt. Där finns frågan om kompetensfördelningen mellan stat och kommun, behovet av åtgärder för förstagångsköpare samt den akuta frågan om hemlösheten. Men som helhet är direktivet en besvikelse.

Det är uppenbart att direktivet är en ljum kompromiss mellan olika krafter. Inte minst är det tydligt att finansdepartementet i slutskedet av processen haft ett avgörande inflytande. När det gäller ungas utsatta situation säger direktivet i klartext att ”Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på nya statliga bidrag eller garantier”. Vidare ska effekterna av införda kreditrestriktioner utredas ”i nära samarbete med Finansinspektionen”.

Slutsatsen är uppenbar. Socialdemokraterna har övergett bostadspolitiken. Sannolikt har man gjort analysen att man inte vinner några val på bostadsfrågan. Men då glömmer man en viktig sak. Historien visar att man kan förlora val på den. ”Herr Erlander, antag att ni träffar ett ungt par som vill skaffa en bostad…

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. De som drev bodtadsfrågan på 1980 talet var Socialdemokratiska kvinnoförbundet i sitt program Kvarteret från tiden. Det verkar nu helt bortglömt av s-kvinnorna, tyvärr. Dags att aktualisera frågan tycker jag!

  2. En travestering av Maslow’s behovshierarki säger att människan i grunden behöver mat för dagen och tak över huvudet för överlevnad. Nu är klockan fem över tolv för att vårt parti att förstå att prioritera bostadspolitiken. Allt annat är ett svek och därmed ett slutligt grundskott i förtroendet för partiet att på allvar vilja föra en välfärdspolitik på riktigt. Det behövs inte fler utredningar utan åtgärder!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.