Rapport

Politiskt ledarskap efterfrågas

Hur effektiv är bostadspolitiken när det kommer till att nå de uppsatta målsättningarna? Evidens har skrivit en rapport om detta på uppdrag av Bofrämjandet.

Det finns två övergripande bostadspolitiska målsättningar. Ett långsiktigt stabilt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande samt en bostadsmarknad som ger hushållen goda möjligheter att snabbt och enkelt kunna flytta till en passande bostad.

Under en följd av år har staten i stor omfattning utrett, lagt förslag och genomfört åtgärder som påverkar bostadsmarknaden och villkoren för nyproduktion.

Syftet med den här rapporten har varit att diskutera och belysa effektiviteten i den statliga bostadspolitiken utifrån de övergripande målen och därigenom bidra till att lägga en grund för Bofrämjandets arbete med att påverka den nationella bostadspolitiken.

Läs rapporten här.

Rapport

Rapport: Bostäder till överkomligt pris

Unga och hushåll med litet kapital möter höga trösklar när de ska in på bostadsmarknaden. Unga saknar ofta både kötid och pengar och hänvisas antingen till dyra nyproducerade hyresbostäder eller andrahandsmarknaden. Veidekkes rapport visar att de prismässigt mest fördelaktiga och snabbast tillgängliga bostäderna finns i ägarmarknaden, närmaste bestämt den billigaste delen av villa- och ägarmarknaden.

Läs rapporten här.

Rapport

Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen

På lanseringen av Initiativet Bygg i Tid presenterande Ted Lindqvist, vd för Evidensgruppen, en rapport kallad Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen.

Analysen ger en bild av ständigt längre handläggningstider innan planerade byggprojekt får kommunalt klartecken. Det ser olika ut i olika kommuner, men trenden är densamma; den sammanlagda ledtiden för plan- och bygglovsprocessen är i genomsnitt närmare fem år. Den långa ledtiden får konsekvenser för hela samhällsekonomins utveckling och spiller över på en rad politikområden som arbetsmarknadens funktion, social rörlighet och kommunernas attraktivitet.

Orsakerna till de allt längre handläggningstiderna är flera, inte minst ökade krav i de olika lagar och regelverk som ramar in villkoren för processernas beredning i landets kommuner.

Evidens rapport ger omedelbar insikt om att problematiken sträcker sig vida över byggsektorns omedelbara villkor. Ledtider påverkar hela samhällsutvecklingens förutsättningar, vilket gör det angeläget att se bostadspolitiken som ett centralt politikområde.

Bakom initiativet Bygg i Tid står Riksbyggen, JM, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter.

Läs rapporten här.

Rapport

Bostadsmarknaden för äldre – rörlighet, preferenser och betalningsvilja

Höj fastighetsskatten! Äldre bör flytta från sina stora villor! Bygg fler senior- och trygghetsbostäder! Minska ensamheten! Det saknas inte förslag i den bostadspolitiska debatten om vilka åtgärder som skulle kunna ge högre rörlighet och fler äldre en mer passande bostad. Evidens har skrivit en rapport på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Östergötland, Simrishamns kommun, Västerås stad, Örebro kommun, HSB, Micasa (Stockholms stad) och Riksbyggen om bostadsmarknaden för äldre.

Trots att diskussionen om äldres rörlighet på bostadsmarknaden stundtals har varit intensiv finns förvånansvärt lite litteratur och tillgängliga studier om äldre och deras situation på bostadsmarknaden.

Det finns däremot ett stort intresse för frågor kopplat till äldres boende och rörlighet på bostadsmarknaden bland aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Den kommunala sektorn behöver utveckla förhållningssätt som balanserar bostads- och omsorgspolitik och bostadsproducenterna behöver en skarpare bild av efterfrågan på bostäder för äldre.

Syftet med rapporten är att den förhoppningsvis kan bidra till en mer nyanserad och insiktsfull diskussion om hur bostadsmarknaden kan utvecklas, till gagn för både äldre hushåll och samhället i stort. Förhoppningen är att studien ska bidra till att underlätta arbetet i kommuner, hos olika bostadsproducenter och samarbetet dem emellan för att erbjuda äldre goda bostäder att åldras i.

Läs rapporten här.