Rapport

Att stärka socioekonomiskt svagare stadsdelar genom breddat bostadsutbud

 

RAPPORT | Evidens har genomfört en studie av effekterna av ett breddat bostadsutbud i socioekonomiskt svaga bostadsområden. Den statistiska analysen omfattar 485 delområden. Syftet har varit att fördjupa kunskapen om hur ett bredare bostadsutbud kan påverka flyttströmmar in och ut från bostadsområden och hur dessa flyttströmmar på sikt kan bidra till att stärka ett områdes socioekonomi.

På så sätt kan policy- och strategiutveckling på både kommunal och statlig nivå ske med ett mer nyanserat kunskapsunderlag samtidigt som fastighetsägare och bostadsutvecklare ökar sina kunskaper om hur de kan bidra till en annan social utveckling.

Ett breddat bostadsutbud tycks öka attraktiviteten och nöjdheten med boendet och bostadsområdet också för hushållen i det äldre bostadsbeståndet.

Rapporten avslutas med en diskussion om vad kommuner och bostadsutvecklare kan göra redan idag samt förslag till utveckling av den statliga politiken.

Studien har beställts och finansierats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fastighetsägarna, Framtiden byggutveckling AB, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Sollentuna kommun och Uppsala kommun. Flera bostadsföretag har dessutom bidragit till finansiering och genomförande av en omfattande enkätundersökning, det gäller Botkyrkabyggen, Järfällahus, Sollentunahem, Uppsalahem och Rikshem. Resultat och slutsatser har diskuterats med uppdragsgivarna men Evidens svarar självständigt för rapportens innehåll.

Läs rapporten här.