Stefan Attefall

Stefan Attefall är sedan 2023 landshövding i Uppsala län. Han har en lång politisk bakgrund inom Kristdemokraterna. Han satt i riksdagen i 19 år, var finansutskottets ordförande 2006-2010 och civil- och bostadsminister 2010-2014. Därefter arbetade han bland annat som rådgivare till Veidekke och Heimstaden och var ordförande för Byggmarknadskommissionen. Han var med och startade Bostadspolitik.se och var chefredaktör innan han blev landshövding.

 

Artiklar skrivna av Stefan Attefall

Rapport

Rapport: Bostäder till överkomligt pris

Unga och hushåll med litet kapital möter höga trösklar när de ska in på bostadsmarknaden. Unga saknar ofta både kötid och pengar och hänvisas antingen till dyra nyproducerade hyresbostäder eller andrahandsmarknaden. Veidekkes rapport visar att de prismässigt mest fördelaktiga och snabbast tillgängliga bostäderna finns i ägarmarknaden, närmaste bestämt den billigaste delen av villa- och ägarmarknaden.

Läs rapporten här.

Rapport

Festen som kom av sig

RAPPORT | Titeln för den marknadsanalys som Veidekke presenterade i september 2021 var Happy days are here again. Sedan dess har det samhällsekonomiska klimatet förändrats i en rad avseenden. Med tydliga tecken på inflation inom flera samhällssektorer, bland annat inom byggsektorn, är det mycket som talar för stigande räntor inom det närmaste året och därmed dämpad ekonomisk tillväxt.

Omsvängningen har skett med sådan hastighet att det just nu saknas tillförlitliga data. Att riskerna inom samhällsekonomin ökat är dock uppenbart. I nuvarande läge är det därför svårt att dra några säkra slutsatser om läget vilket fått till följd att Veidekke väljer att presentera tre scenarier, ett basscenario, ett optimistiskt och ett pessimistiskt, istället för med prognoser för det närmaste året.

Övergripande slutsatser

Redan under slutet av förra året kunde vi se tecken på stigande räntor i USA, i huvudsak en följd av kvardröjande effekter av pandemin som visade att det tar tid att återställa leveranskedjor och skala upp produktionen av viktiga insatsvaror. I Sverige fanns tecken på ökad inflation till följd av kraftigt stigande energipriser.

Även om det finns andra bedömare som menar att fenomenet skulle bli kortvarigt, konstaterar Veidekke att motsvarande tendenser har funnits inom byggbranschen under hela pandemin och att tendensen till stigande priser på viktiga insatsvaror som stål, cement, gips och sågade trävaror fortsätter att öka. Till detta finns tecken på att de transportproblemen som uppstod under pandemin återkommit eller till och med förstärkts.

För utvecklingen framåt spelar givetvis kriget i Ukraina en viktig roll. Eftersom ingen vet hur länge kriget varar och hur det möjligen avslutas är osäkerheten stor för den nära framtiden. Veidekkes samlade bedömning är dock att riskerna för stigande inflation och därmed ökade räntor är betydande för de närmaste 1–2 åren. På något lägre sikt framstår det emellertid som sannolikt att leveranskedjor, produktionskapacitet och arbetskraftsförsörjning kommer att återställas. Eftersom de offentliga finanserna är i god ordning har staten förmåga att sätta in stimulanser om den ekonomiska avmattningen skulle tillta. Det gör att det finns anledning att tro på en normalisering och ekonomisk återhämtning i relativ närtid.

Läs här: Rapport – Festen som kom av sig

Rapport

Historiskt ras – mitt i en glödande högkonjunktur

NY RAPPORT | Den svenska bostadsmarknaden är en rapportserie som ges ut av Veidekke två gånger per år och tar temperaturen på konjunkturen, prisutvecklingen och bostadsbyggandet. I denna utgåva uppmärksammas i ett särskilt kapitel de negativa effekterna på BNP-tillväxten, som en följd av införda kreditrestriktioner. Rapporten i kort sammanfattning:

Historiskt ras för bostadsbyggandet. Från toppen 2017 har antalet påbörjade bostäder gått ned med 27 procent i hela riket och torde 2020 fortsätta nedåt mot minus cirka 40 procent.

Minskad BNP-tillväxt. Införda kreditrestriktioner har sänkt BNP-tillväxten med cirka 1 procentenhet, cirka 0,5 procent från minskad byggaktivitet och cirka 0,5 procent som en följd av ökat sparande och därmed minskad konsumtion.

Utflyttning från Stockholmsregionen – särskilt av unga hushåll. Rapporten redovisar anmärkningsvärda siffror som visar hur kreditrestriktionerna slår mot de unga hushållens möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Resultatet syns i form av negativt inrikes flyttnetto och har betydande effekter på regionens BRP. Kreditrestriktionerna tvingar unga familjer att flytta till andra orter och får på det sättet betala med längre pendlingstider.

Tunn efterfrågan på nya hyresrätter. Precis som tidigare Veidekke-rapporter visat (se till exempel Finansiella förutsättningar för byggande av fler hyresbostäder) finns det inget som tyder på att fler hyresrätter kommer att kompensera bortfallet av bostadsrätter och villor. Tvärtom visar rapportens analys av så kallade ”efterfrågekurvor” att efterfrågan på nya dyra hyresrätter är tunn. Detta kommer att observeras av fastighetsbranschen och verka återhållande på investeringsviljan.

Omstöpning av branschen. Den nya kreditmarknaden med krav på mer eget kapital och högre säljgrader för säljstarter är i det tysta på väg att stöpa om branschen. Finansiellt svagare aktörer slås ut, pensionskapitalfinansierade fastighetsbolag flyttar fram sina positioner med följd att konkurrensen försämras.

Läs hela rapporten
 
Rapport

Finansiella förutsättningar för ett ökat byggande av hyresbostäder

I bostadsdebatten är det många som ser hyresbostäder som svaret på såväl bostadsbristen, hushållens skuldsättning som olika bostadssociala utmaningar. Inte minst är det många som idag förutsätter att ett minskat byggande av bostadsrätter per automatik kommer att leda till såväl ett ökat utbud som en ökad efterfrågan av hyresrätter.

Men är det verkligen så? Av en ny rapport från Veidekke framgår att debatten om hyresrättens villkor hittills förts på en alldeles för förenklad nivå. Även hyresrättsbyggandet möter finansiella begränsningar, att höga hyror begränsar efterfrågan, att även hyresrätter är räntekänsliga och att flertalet hushåll föredrar att bo i bostadsrätt eller villa.

Läs hela rapporten
 
Rapport

AtteWeiss blå-röda valmanifest

Alla pratar om behovet av en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan efter valet men hur ska den se ut? Stefan Attefall som är kristdemokrat och fd. bostadsminister och Lennart Weiss som har lett socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp tror sig ha svaret. Tillsammans presenterar de AtteWeiss blå-röda valmanifest! 15 förslag till en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken efter valet den 9 september 2018.

Läs hela rapporten
 
Rapport

Vem ska finansiera framtidens bostäder?

Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt trots högkonjunktur och ett stort behov av nya bostäder. Veidekke har bett Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, djupdyka i en rad frågeställningar. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Och avslutningsvis – vilka finansieringsalternativ står till buds? I rapporten Vem ska finansiera framtidens bostäder? ger dem svar.

Läs hela rapporten
 
Rapport

Så löser vi bostadskrisen

4 åtgärder inspirerade av vårt norska grannland

Med den här rapporten presenterar Lennart Weiss och Stefan Attefall på Veidekkes uppdrag konkreta förslag till en ny social bostadspolitik, med det ägda boendet som bas. Delvis inspirerat av vårt norska grannland presenterar Veidekke fyra åtgärder som om de genomfördes skulle bidra till att lösa bostadskrisen 1. Startlån för förstagångsköpare, 2. Subventionerat bosparande för unga, 3. Landsbygdslån, 4. Tillfälligt omställningsstöd, till stöd för arbetsmarknaden och hushåll med övergångsbehov.

Läs hela rapporten