Byggsektorn är oerhört viktig för Sverige i kristider

 

KRÖNIKA | Det som hindrar bygg- och anläggningssektorn från att verka och växa idag blir en säkerhetsrisk för hela Sverige i händelse av kris eller krig, skriver Tanja Rasmusson.

Sverige befinner sig i det mest allvarliga säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det råder krig i Europa, med en påtaglig risk för eskalering. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Medlemskapet i Nato gör att Sverige nu ska kunna rusta sig för att stå emot angrepp, samt att både kunna ta emot och ge hjälp till våra allierade i händelse av ett angrepp. Detta måste få konsekvenser: Arbetet med att stärka Sveriges försvar, både militärt och civilt, pågår just nu på alla samhällsnivåer.

Petsamodammen och kraftverket vid Jänikoski var exempel på strategiskt viktiga byggen där svenska byggsektorn på olika sätt kunde stötta Finland i sitt försvar mot ryska angrepp

Den minnesgode vet hur viktig byggbranschen var i Finland under vinter- och fortsättningskrigen. Petsamodammen och kraftverket vid Jänikoski var exempel på strategiskt viktiga byggen där svenska byggsektorn på olika sätt kunde stötta Finland i sitt försvar mot ryska angrepp. Rysslands anfallskrig mot Ukraina visar att detta är fortsatt livsviktigt i försvaret av ett land. En viktig beståndsdel i den ryska krigföringen mot Ukraina har varit att slå ut energiförsörjningen, bland annat genom upprepade robotangrepp mot energirelaterad infrastruktur. Andra strategiska områden som kan antas komma att ha stora reparationsbehov i krig är transport, energi och elektroniska kommunikationer. Även expansion och reparation av skyddade anläggningar för totalförsvaret och röjningsförmåga i rasmassor kommer att vara relevant.

Viljan och förmågan att reparera och återställa funktioner som helt eller delvis slagits ut fungerar på olika nivåer: Viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas. Ett fungerande samhälle gör att befolkningens försvarsvilja och uthållighet stärks. En stark försvarsvilja och hög resiliens verkar krigsavhållande på sikt. Sveriges byggnads- och reparationsberedskap är en bataljon i sig.

Inte minst utifrån erfarenheterna i Ukraina bör Sveriges beredskapsförmåga inom bygg, reparation och röjning förstärkas

Försvarsberedningen och Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) har pekat ut byggnads- och reparationsberedskapen som mycket viktig för det svenska totalförsvaret. Inte minst utifrån erfarenheterna i Ukraina bör Sveriges beredskapsförmåga inom bygg, reparation och röjning förstärkas, med en modern variant av den tidigare byggnads- och reparationsberedskapen (BRB). En tydlig struktur för ledning och styrning är förutsättningen, och MSB har nyligen föreslagit inrättandet av en ny beredskapssektor för bland annat bygg- och anläggningsindustrin. Vi välkomnar detta och ser fram emot att arbeta med berörda myndigheter för att stärka vår förmåga att stötta civilsamhället och Försvarsmakten.

Fortsätter byggkrisen utan insatser från regeringen riskerar en hel generation byggarbetare att försvinna. Då hjälper inga strukturer

Strukturer är dock en sak. Branschens förmåga att leverera snabbt och tryggt är en helt annan – och den är beroende av reformer på helt andra politikområden än försvarets. Det som hindrar bygg- och anläggningssektorn från att verka och växa idag blir en säkerhetsrisk för hela Sverige i händelse av kris eller krig. Branschens tillgång till råmaterial såsom kalk, sten, trä och malm måste säkras genom lättare tillståndsgivning enligt Miljöbalken. Dessutom måste det finnas kunniga yrkesarbetare inom alla olika områden som kan utföra arbetet. Fortsätter byggkrisen utan insatser från regeringen riskerar en hel generation byggarbetare att försvinna. Då hjälper inga strukturer.

Vd Catharina Elmsäter-Svärd och jag arbetar kontinuerligt med att lyfta dessa frågor gentemot beslutsfattarna. Inte minst görs detta inom ramen för regeringens Tvärsektoriella näringslivsråd, där vi ingår, tillsammans med ett stort antal andra medlemsorganisationer samt parterna. Vi krokar också arm med Svenskt näringsliv, som tagit fram utmärkta strategiska rekommendationer till politiken, inte minst avseende vikten av finansiering och tydliga regelverk kring avtal i händelse av krig. Byggföretagen har nyligen inrättat ett Nationellt utskott för säkerhet och beredskap, med uppgiften att kraftsamla kring olika frågeställningar och stötta medlemsföretagen i det förberedande arbetet.

Hur ser riskerna ut i din verksamhet? Vad behöver du göra för att minska dessa?

Vi har inte tid att vänta på det perfekta regelverket. Vi bör alla se över vår beredskap, utifrån våra olika roller och förmågor. Allvarliga störningar i verksamheten kan uppkomma även i fredstid, inte minst genom till exempel cyberangrepp, och vi behöver stå rustade.

Nedan finns tre tips om vad du som företagare kan göra redan nu. (Allt finns på msb.se).

  1. Se över din krigsorganisation. Information finns i dokumentet Rätt person på rätt plats – vägledning för krigsorganisation och krigsplacering.
  2. Hur ser riskerna ut i din verksamhet? Vad behöver du göra för att minska dessa?
  3. Öva på krissituationer!

Tanja Rasmusson
Näringspolitisk chef
Byggföretagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.