Officiellt: Boverkets prognoser ska förbättras

Som Bostadspolitik.se skrev i morse vill regeringen nu att Boverket förbättrar statistiken för byggandet.

Regeringen har nu skickat ut ett pressmeddelande om att man ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta.

– Det är angeläget att bostadsbyggandet både prognosticeras och följs upp på ett kvalitetssäkrat sätt. Behovet av ett utvecklat arbete med prognoser för bostadsbyggande är särskilt tydligt i det ekonomiska läge som råder. Samtidigt spelar bostadsmarknadens utveckling en nyckelroll för den finansiella stabiliteten i Sverige, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Finns osäkerhet eftersom bedömningen grundas på startbesked

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda förbättringar av sin befintliga byggprognos. Boverket ska även undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta.

Regeringen skriver bland annat i uppdraget: ”Det finns exempelvis en osäkerhet i bedömningen av nedgången i bostadsbyggandet på grund av att den preliminära statistiken över antal påbörjade bostäder, som bland annat Boverket använder sig av i sina prognoser, initialt baseras på antalet startbesked som ges av kommuner till byggherrar. Startbesked behöver dock inte innebära att projektet är påbörjat och den initiala uppgiften kan därför efterhand kompletteras med uppgift om tidpunkt för påbörjande. Ledtiderna från planering till färdigställande är betydande när det gäller bostadsbyggande. Det finns därför också ett behov av att försöka tydliggöra med vilken tidsförskjutning olika faktorer, såsom makroekonomiska faktorer påverkar såväl utfall i termer av färdigställda bostäder som själva prognosen i termer av påbörjade samt färdigställda bostäder. En utveckling i analysen av faktiska utfall skulle exempelvis kunna vara att Boverkets redovisning av antalet färdigställda bostäder ett givet år, på sikt, ska kunna delas upp utifrån vilka år beslut om byggstart eller investeringsbeslut fattades för dessa bostäder.”

Ska redovisas 1 mars

I uppdraget ingår också bland annat att föreslå hur Boverket och andra relevanta myndigheter kan samverka för att förbättra och ha mer koordinerade processer vad gäller kunskapsunderlaget för bostadsbyggande och den framtida bostadsmarknaden.

Boverket ska när uppdraget utförs inhämta information och synpunkter från andra myndigheter såsom Energimyndigheten, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet, relevanta länsstyrelser, Riksbanken, Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikverket.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2024.

Läs Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss kommentarer till detta här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.