Förstudie om nationell fysisk planering är överlämnad

Tre olika förslag lämnade – förändringar i plan- och bygglag. Vissa riksintressen kan tas bort.

På fredagen lämnade utredaren Lena Erixon – som tillsattes av S-regeringen före valet 2022 –  över sin förstudie om nationell fysisk planering till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Lena Erixon har haft i uppdrag att genomföra en förstudie om nationell fysisk planering. Hon föreslår en struktur för hur den nationella fysiska planeringen kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering. Detta är nödvändigt för att Sverige ska stå väl rustat inför framtiden, säger Andreas Carlson.

Den fysiska planeringen används för att styra utvecklingen av mark- och vattenanvändning genom avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen. I detta sammanhang spelar statens markanspråk en viktig roll, och dessa tar sig uttryck genom politiskt antagna mål, olika ekonomiska stimulansåtgärder, lagstiftning och sektorsplanering.

Utredaren har haft i uppgift att identifiera hur staten på ett samordnat vis kan redogöra för sin uppfattning om hur mark och vatten på lång sikt bör användas på ett sätt som ger tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. I uppdraget ingick också att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

Tre förslag på ny struktur

I sin redovisning av uppdraget lämnar utredaren tre olika förslag till en tänkbar sådan struktur.

Byggindustrin har gjort en intervju med Lena Erixon, där hon berättar mer, bland annat om den omfattande kritiken mot dagens planeringssystem. I en enkät som utredningen har gjort upplever 77 procent att dagens system inte är tillräckligt transparent.

Utredningen lämnar tre förslag på ändringar:

# En ny nationell planeringsnivå – en ny planlagstiftning som samlar ett antal olika lagar, bland andra plan- och bygglagen.

# En nationell målbild som ligger till grund för statens agerande.

# En mer aktiv förvaltning.

Lena Erixon föreslår även förändringar gällande vad som ska klassas som riksintressen.

– Här är förslaget att vissa riksintressen tas bort, till exempel friluftsliv och olika näringar, exempelvis yrkesfiske. Samtidigt läggs nya riksintressen till, bland annat klimatanpassning, säger hon till Byggindustrin.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.