Så ska Malmö skyddas när havsnivåerna stiger – 100-årig strategi

 

Malmö stad har tagit fram en strategi för kustskydd med en tidshorisont på 100 år. Samtidigt gör skyddsåtgärderna att kusten blir mer tillgänglig och grön för Malmöborna.

Malmö kommer att behöva hantera klimatförändringarna under lång tid framöver. Som en växande kuststad är särskilt de stigande havsnivåerna en utmaning. Därför har Malmö stad tagit fram en strategi för att säkra bebyggelse och skydda Malmöborna. Utgångspunkten är att stadsutvecklingen ska vara hållbar för både dagens Malmöbor och för kommande generationer, vara rättssäker och samhällsekonomiskt rimlig. På sikt kommer hela Malmös 43 kilometer långa kustlinje att påverkas av höjda havsvattennivåer. Strategin visar inriktningen på Malmö stads planering för de närmaste 100 åren.

Men anläggningarna kommer inte bara att skydda staden – de kommer också att göra staden trevligare för Malmöborna. Kustskyddsåtgärderna kommer att göra kustlinjen mer tillgänglig för Malmöborna och skapa nya möjligheter till rekreation, med promenadstråk, bänkar, träd och grönska. Nya öar och stadsdelar kommer troligen också att anläggas, som skyddar den befintliga staden och tillför havsnära parker och rekreationsområden. Nyhamnen kommer att få ett tillgängligt och grönt stråk vid vattnet, där det idag är ett stängt och asfalterat hamnområde.

Strategin bygger på klimatunderlag från SMHI och FN:s klimatpanel IPCC och utgår från att havsnivån kommer att stiga cirka 1,2 meter de kommande 100 åren. Den innebär nya krav på byggnadsteknik för ny bebyggelse i riskområden, som behöver klara översvämningar. Strategin visar också hur befintlig bebyggelse, natur- och kulturvärden, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner kan bevaras.

– Klimatförändringarna kommer att påverka oss under lång tid framöver, och det gäller inte minst hur vi planerar och bygger vår stad. Kustskyddet är ett nödvändigt ont, men jag är glad att vi nu har en inriktning på arbetet som innebär att vi skyddar bebyggelse och natur, och samtidigt gör Malmö till en trevligare plats att leva på för Malmöborna. Vår strategi kan fungera som en förebild för andra städer i Sverige med liknande utmaningar, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med strategin tar vi ett brett grepp för att säkerställa att vi kan hantera klimatförändringar både i dag och på lång sikt. Staden behöver rustas för att klara högre vattennivåer och ökade skyfall, i såväl befintlig bebyggelse som kommande, nya stadsdelar. På ena sidan kustlinjen ett stigande hav, på andra sidan människor, bebyggelse och natur som fortsatt frodas i den levande staden, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Malmös fantastiska läge som kuststad har gett Malmöbor tillgång till havet, skapat goda förutsättningar för det lokala näringslivet och etablerat staden som en viktig tillväxtmotor i södra Sverige. Med strategin för kustskydd på plats främjar vi Malmös stadsutveckling och säkrar att vi står starkt rustade inför framtiden, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.