KI tror på ytterligare räntehöjning

 

Konjunkturinstitutet spår att lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och att det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. Det framgår av senaste Konjunkturläget.

Svensk ekonomi har gått in i en lågkonjunktur och BNP sjunker i år. Hög inflation och stigande räntor har urholkat hushållens köpkraft samtidigt som svag omvärldsefterfrågan slår mot exportnäringen. Det bidrar till att lågkonjunkturen fördjupas nästa år.

Även om inflationen tydligt är på väg ner är inflationen exklusive energi fortsatt hög. Riksbanken höjer därför styrräntan en gång till i november, tror Konjunkturinstitutet. Räntan ligger därefter still till det tredje kvartalet nästa år då Riksbanken börjar sänka räntan.

Inflationen har då närmat sig 2 procent och inflationsutsikterna pekar fortsatt nedåt. Den lägre inflationen bidrar till att konjunkturen vänder svagt uppåt från det andra halvåret nästa år.

Sysselsättningen har hittills utvecklats starkt trots konjunkturnedgången, men kommer att utvecklas svagare framöver. Arbetslösheten stiger till 8,3 procent det andra halvåret nästa år, tror KI.

Konjunkturinstitutets prognossiffror:

Nyckeltal
2022 2023 2024 2025 2026 2027
BNP till marknadspris 2,8 –0,6 1,0 2,9 3,4 2,2
BNP per invånare 2,1 –1,2 0,5 2,4 2,9 1,8
BNP, kalenderkorrigerad 2,8 –0,4 1,1 3,1 3,2 2,0
BNP, KIX-vägd(1) 3,0 1,3 1,5 2,2 2,2 2,0
KPI, KIX-vägd(1) 8,1 5,7 3,2 2,5 2,3 2,3
Bytesbalans(2) 5,0 5,5 5,6 5,3 4,8 4,5
Arbetade timmar(3) 2,3 1,8 0,1 1,1 1,7 1,1
Sysselsättning 2,7 1,6 –0,3 0,7 1,4 1,0
Arbetslöshet(4) 7,5 7,5 8,2 8,3 7,7 7,3
Arbetsmarknadsgap(4) –0,4 –0,3 –1,4 –1,3 –0,5 0,0
BNP-gap(6) 1,4 –1,2 –1,9 –1,1 –0,2 0,0
Timlön(7) 2,7 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8
Arbetskostnad per timme(3,8) 3,4 3,5 4,3 3,9 3,9 3,8
Produktivitet(3) 0,5 –2,0 1,0 2,0 1,4 1,0
KPI 8,4 8,6 4,1 1,1 1,8 2,1
KPIF 7,7 6,0 2,5 1,6 2,0 2,0
Styrränta(9,10) 2,50 4,25 3,50 2,25 2,25 2,25
Tioårig statsobligationsränta(9) 1,5 2,6 3,0 2,9 2,9 2,9
Kronindex (KIX)(11) 121,1 128,7 130,6 127,3 124,0 120,7
Offentligt finansiellt sparande(2) 1,1 0,1 –0,5 –0,3 0,1 0,3
Strukturellt sparande(12) 0,4 1,1 0,8 0,3 0,3 0,3
Maastrichtskuld(2) 32,7 31,3 31,0 30,9 30,5 30,4

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.