Många tveksamheter kring förslag till nya byggregler

 

Boverket vill med sina förslag på förändringar i byggreglerna gå från detaljstyrning till funktionskrav, och främja innovation. Men i bygg- och bostadssektorn finns en oro att det nya regelverket snarare kommer att leda till otydlighet, längre processer och dyrare bostäder, skriver Byggindustrin, som har pratat med branschföreträdare från olika delar av sektorn.

I förra veckan gick Hyresgästföreningen ut och kritiserade förslagen till nya byggregler.

Byggföretagen säger till Byggindustrin att de i grunden är positiva när det gäller övergången till funktionskrav.

– Med det sagt ser vi med stor oro på att det inte finns något system som det nya regelverket kan ramla ner i, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Grundoron handlar om att det nya regelverket kommer att öppna upp för mer subjektiva bedömningar och stora variationer i tolkningar mellan handläggare på kommunerna.

– Vi är ju sedan tidigare kritiska till förekomsten av kommunala särkrav och vi vill se ökade möjligheter till standardisering i byggprocessen. Här ser vi en risk att det blir större skillnader mellan både kommuner och olika handläggare och svårare att standardisera, säger Anna Broman.

Även Fastighetsägarna är i grunden positiva, men även Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet, lyfter att det blir mer osäkerhet med friare tolkningar.

– Även om vi vill innovera behöver vi också en trygghet, en likställighet i bedömningsskedet. Boverket behöver jobba mer med att se till att det finns tydliga sätt att verifiera att kraven har uppnåtts, säger Rikard Silverfur till Byggindustrin.

Läs hela Byggindustrins artikel här.

Riksbyggen avstyrker förslaget om ny regelmodell i sin helhet.

– Vi känner stor oro för den utveckling som det nya regelverket, om det realiseras, riskerar att leda till. Färre och vaga regler försvårar. Byggreglerna behöver vara tydliga och ge förutsägbarhet så det är lätt att bygga. Med detta förslag skulle det bli precis tvärtom, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef Bostad på Riksbyggen.

Boverkets förslag innebär i princip genomgående att föreskrifterna i byggreglerna formuleras som att något ska vara ”acceptabelt” eller ”tillräckligt”. Riksbyggen ser stora risker med att författningsförslaget är så pass allmänt hållet och det stora bedömningsutrymme som förslaget ålägger enskilda aktörer, framförallt då det leder till otydlighet och oförutsägbarhet.

– Förslaget gör det omöjligt att som byggherre veta hur ett byggprojekt ska projekteras för att uppfylla regelverket. Innebär det att byggherren i varje situation måste bevisa att den valda lösningen uppfyller kraven? Vem avgör vad som är rätt om olika uppfattningar uppstår? Kan kommunernas respektive bedömningar ge oss närmare 300 olika svar? undrar Mårten Lilja.

Riksbyggen ser att Boverkets förslag till regelmodell innebär följande risker:

  • Samhällsansvaret urholkas
  • Otydligt för konsumenterna vad de får
  • Förtroende för nyproduktion och nyproduktionen i sig riskerar minska
  • Svårigheter att som byggherre veta om myndighetskraven är uppfyllda
  • Försvårad och förlängd prövning i kommunerna

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.