Thedéen: Sårbarheter riskerar nu att materialiseras

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, som vid årsskiftet efterträder Stefan Ingves som riksbankschef, kommenterade på måndagen FI:s bedömning av den finansiella stabiliteten.

Han sa, enligt ett pressmeddelande från FI, bland annat:

– Vi kan konstatera att många av de sårbarheter som byggts upp i det finansiella systemet under ett antal år nu riskerar att materialiseras. De strukturella åtgärder som FI vidtagit, som amorteringskrav och höjda kapitalkrav för utlåning till fastighetssektorn, har dämpat riskuppbyggnaden och ökat motståndskraften bland hushåll och banker. Konsekvenserna av den pågående anpassningen för den svenska ekonomin och den finansiella stabiliteten blir därför mindre än vad den annars skulle blivit.

– Bolånetagares kassaflöden pressas av högre levnadskostnader och högre räntor. Våra undersökningar visar att de har marginaler att klara av det, men deras konsumtion eller sparande kommer dämpas. Samtidigt har bostadspriserna gått ner snabbt under senvåren och sommaren. De amorteringskrav och det bolånetak som FI infört har dämpat hushållens skulder. I avsaknad av våra åtgärder hade många låntagare drabbats av än större ökningar i sina ränteutgifter och bostadspriserna riskerat att falla än mer.

– De stigande räntorna innebär utmaningar för den högt skuldsatta kommersiella fastighetssektorn. Vi har länge varnat för sektorns höga belåning relativt kassaflöden. Nu befinner sig den i ett brytningsskede där motståndskraften prövas. Finansieringskostnaderna för fastighetsbolag ökar med högre räntor, kreditspreadar och i viss mån även banklånemarginaler. Men det tar tid innan det slår igenom fullt ut.

– För de kommersiella fastighetsföretagen har finansieringsmöjligheterna successivt försämrats och finansieringen blivit dyrare, även om det skett en viss förbättring under de senaste veckorna. Medan obligationsfinansieringen blivit dyrare finns det fortfarande kapacitet från banker att finansiera sina relationskunder. Men det är osäkert hur långt de är villiga att gå och det är också i bankernas kreditexponeringar som FI ser en potentiell risk för den finansiella stabiliteten. Dessa risker stiger också ju kraftigare och längre finansieringskostnaderna pressas upp. Det är därför viktigt för den finansiella stabiliteten att bankerna är välkapitaliserade och det är just därför vi höjt kapital- och buffertkrav på bankerna de senaste åren.

– Sammanfattningsvis är de finansiella stabilitetsriskerna på kort och medellång sikt fortsatt förhöjda och har om något ökat under sommaren. Motståndskraften hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag testas nu. Samtidigt kan en miljö med högre räntor och lägre riskaptit, tillsammans med våra åtgärder, dämpa skulder och risker på längre sikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.