Reformagenda som politiken saknar

 

LEDARE | Byggföretagens reformagenda visar på behovet av ett samlat grepp. Det är tydligt att insatser krävs på flera politikområden och på olika nivåer av samhället. Något som politikerna borde ta till sig, menar Stefan Attefall, strategisk rådgivare.

Byggföretagen har lanserat en reformagenda för att åstadkomma mer långsiktiga och bättre spelregler för bygg- och anläggningsbranschen. Det är viktigt för hela samhällsekonomin eftersom byggandet står för en så stor del av vår ekonomi och skapar, rent fysiskt, framtiden för oss alla.

Byggföretagens agenda innehåller 39 förslag inom nio områden som handlar om sund konkurrens, behovet av en hög och jämn byggtakt, sänkta trösklar in till bostadsmarknaden, ökad kapacitet på järnvägen och en trygg råvaru- och elförsörjning, för att ta några exempel.

Denna reformagenda visar på behovet av ett samlat grepp. Det visar sig nämligen när man läser agendan att här krävs insatser på flera politikområden, insatser både på kommunal och statlig nivå, insatser som kräver ordentliga utredningar och sådana som kan genomföras inom ett år, åtgärder som kostar statskassan pengar och sådana som inte gör det.

Denna reformagenda visar på behovet av ett samlat grepp

Det finns förslag som är politiskt mer kontroversiella, exempelvis strandskyddet och reformering av hyressättningssystemet. Vissa förslag är tveksamma om de gör så stor skillnad jämfört med de statsfinansiella kostnaderna, exempelvis slopad eller kraftig sänkt reavinstskatt vid försäljning av bostäder. Där kan uppskjuten reavinstskatt vara tillräcklig. Men sådant förtar inte helheten. Det mesta och lite beroende på hur det genomförs behöver inte vara alltför kontroversiellt och bör kunna samla en bred partipolitisk uppslutning.

Här finns också viktiga insikter beskrivna tydligt: ”Grönt stål, fossilfri cement och hållbara batterier är några exempel på hur tillväxt och klimatåtgärder inte står i motsats till varandra. Men om inte skogsindustrin ges möjlighet att bruka skogen kommer det ökade träshusbyggandet att stanna upp. Och på samma sätt riskerar cementkrisen leda till färre vindkraftverk och ett stopp i utvecklingen av mer spårbunden trafik.”

Bygg- och bostadspolitikens stora problem är att reformer och åtgärder måste utföras av många på olika ställen i samhällsmaskineriet. Här är partiernas roll så dystert manifesterad. Partierna, och allra tydligast de olika regeringsalternativ som står till buds, saknar den här typen av sammanhängande politik. Och är det något område som kräver långsiktiga spelregler så är det just den kapitalintensiva, fysiskt krävande och planeringsmässigt tidsutdragna bygg- och bostadssektorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.