Kategoribostaden är inte en icke-fråga

DEBATT | Om Sverige ska förmå att bevara och stärka sin konkurrenskraft genom högre utbildning, måste vi fortsätta ha en hög takt på tillförseln av nya studentbostäder. Då kan man inte slopa kategoribostäder, utan en grundlig konsekvensanalys. Det skriver Oskar M Wiik, ordförande i Stockholms studentkårers centralorganisation och Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Regeringen har avsatt medel för en permanent utbyggnad av högskolan motsvarande 1 300 utbildningsplatser – bara under 2020. Till 2021 föreslås det dubbla, 2 600 platser. På många studieorter i landet, i synnerhet i storstäderna, råder redan stor brist på studentbostäder. De nya studieplatserna ställer än högre krav på en redan pressad studentbostadsmarknad – och samtidigt behandlas en utredning vars förslag riskerar att försämra möjligheterna att bygga just studentbostäder.

När utredningen Modernare byggregler tillsattes var vi två av de aktörer som hälsade den varmt välkommen. Ett mer förutsägbart, flexibelt och förenklat regelverk, där hänsyn också tas till nordisk harmonisering, lät precis som det vi tror behövs för att stimulera till ökat byggande i en tid då efterfrågan på prisvärda bostäder vida överstiger utbudet. Att genomföra förenklingar som innebär lättnader i förhållande till vissa onödigt betungande krav är både önskvärt och konstruktivt.

Det var därför med blandade känslor vi tog del av betänkandet som till slut kom i december. Utredningen innehåller mycket av det vi väntat oss, men också en oönskad överraskning: man föreslår att slopa kategoribostäder. Motiveringen till slopandet är mycket tunn. Ordningen med kategoribostäder sägs hindra flexibilitet i nyttjandet av beståndet över tid. Vidare skulle det bidra till ålderssegregering.

Motiveringen till slopandet är mycket tunn.

Men behovet av studentbostäder är långsiktigt. En stor del av studentbostadsföretagen är på grund av lag eller stadgar dessutom hindrade att hyra ut till andra än studenter. Oron för att ett särskilt regelverk för studentbostäder skapar problem i framtiden är därför obefogad. Att byggregelverket skulle hindra att generationer möts i samma bostadsområde är också orimligt.

Som nationell branschorganisation för aktörer som bygger och förvaltar studentbostäder, ser Studentbostadsföretagen att slopandet av kategoribostaden skulle vara destruktiv för möjligheten att producera kvalitativa studentbostäder med rimliga hyror. Studentbostaden är en genomgångsbostad; en tillfällig bostad som är både byggtekniskt och socialt utformad efter en studerandes förutsättningar. Istället för att slopa kategoribostaden borde man tvärtom bejaka och utveckla den, till exempel med ett ännu bättre anpassat regelverk för byggnation och uthyrning. Prisvärda och ändamålsenliga studentbostäder som snabbt blir tillgängliga för nya studenter, är avgörande för att öka attraktionskraften hos våra lärosäten. En välfungerande studentbostadsmarknad avlastar dessutom övriga bostadsmarknaden.

Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, ser också stora vinster med att behålla studentbostaden som kategoribostad. Studentbostaden är ett attraktivt boendealternativ. För många studenter är det en central del av skapandet av identitet och tillhörighet i en potentiellt ny stad och miljö. Inte minst kan vi se att den mot bakgrund av Boinstitutets senaste rapport om ensamhet i hemmet kan vara en nyckelfaktor för ett framgångsrikt samarbete mellan studentbostadshyresvärdarna och studentkårerna.

Studentbostaden är inte en ”one size fits all”.

I utredningen Modernare byggregler är studentbostad lika med små ettor. Men studentbostaden är inte en ”one size fits all”. För att möta efterfrågan och skapa hållbara och prisvärda studentbostäder finns behov att bygga andra typer av studentbostäder, inte minst med gemensamma funktioner. Med kategoribostaden kan vi bygga mer innovativt och utnyttja platser i staden som inte passar för andra bostäder. Därigenom kan vi bygga fler attraktiva bostäder i centrala lägen som studenter har råd att efterfråga.

Det är ingen överraskning att det är just Studentbostadsföretagen och SSCO som belyser denna fråga i sina remissvar, men att andra aktörer inte gör det betyder inte att det är en icke-fråga. En så genomgripande förändring som förslås i utredningen bör under inga som helst omständigheter genomföras utan en konsekvensanalys, och en sådan lyser med sin frånvaro i utredningen.

Ska Sverige förmå bevara och stärka sin konkurrenskraft genom högre utbildning, måste vi fortsätta ha en hög takt på tillförseln av nya studentbostäder. Med ett bättre anpassat regelverk för studentbostäder kan vi bygga fler ändamålsenliga, hållbara och prisvärda studentbostäder – vilket skulle lätta trycket på övriga bostadsmarknaden. Därför vädjar vi till regeringen att inte låta denna fråga gå obemärkt förbi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.