Eleffektbrist hotar svensk industri och bostadsbyggandet

Om vi avskaffar kärnkraften och underlåter att renovera vårt stamnät riskerar vi eleffektbrist. Om det sker kan vi under vissa tider tvingas koppla bort delar av landet från elnätet. Eleffektbristen är ett allvarligt hot mot de svenska industrierna och kan därtill få bostadsbyggandet att stanna. Det skriver klimatstrategen Johnny Kellner.

Eleffektbrist kan allvarligt försvåra utbyggnaden av nya bostadsområden, kollektivtrafik och nyetablering av industrier. I många länder är effektbrist en del av vardagen och hanteras genom roterande bortkoppling. Det innebär att en stad eller ett bostadsområde tidvis kopplas bort för att effekten ska räcka på andra platser. Om ingenting görs kan en sådan situation framöver inträffa också i Sverige, låt oss säga att till exempel Skåne då och då skulle behöva kopplas bort. Svenska kraftnäts analyser visar nämligen att en nedläggning av kärnkraften kan leda till svårigheter att klara eleffektbalansen under vissa vintertimmar, med ett mindre stabilt och mer sårbart elsystem som följd.

Växande städer, elektrifiering i samhället och nya industrier har gjort att delar av landet nu riskerar att få en allvarlig eleffektbrist. Ser vi tillbaka på den svenska valrörelsen 2018 så handlade de energipolitiska diskussionerna om att allt löser sig om vi bygger ut vind- och solenergin men faktum är att det inte löser eleffektproblemet. Problemet handlar nämligen också om brister i stam-, region- och lokalnäten. Akut eleffektbrist i Stockholm kan inträffa redan 2021 och någon snabb lösning på problemet finns inte. Det krävs en kapacitetsutbyggnad av stamnätet vilket tar minst 10 år att genomföra och som därtill kommer att kosta flera miljarder.

Eleffektbrist uppstår när efterfrågan på el i Sverige vid en viss tidpunkt är större än vad utbudet är. En rad faktorer behöver dock sammanfalla för att en sådan situation ska inträffa:

  • Det är rejält kallt i hela landet.
  • Det är vindstilla, vilket det ofta är när det är kallt. I sådana förhållanden kan inte vindkraften producera elkraft.
  • Kvarvarande kärnkraft går inte för full maskin; en eller flera reaktorer kan vara tagna ur drift.
  • Det har varit ett torrt år, vilket gör att vattenkraftens vattenmagasin är otillräckligt påfyllda.
  • Reservkraften klarar inte av att leverera tillräcklig effekt.
  • Begränsning i möjligheten att importera el på grund av bristande produktionsöverskott i grannländerna eller att överföringskapaciteten i näten till grannländerna inte räcker till.

Än så länge har vi klarat oss med hjälp av den så kallade eleffektreserven, ett oljeeldat kondenskraftverk i Karlshamn, samt importerad el från Europa. Det finns dock ingen garanti för att kondenskraftverket ensamt kan försörja oss eller för att övriga Europa har el över när vi finner oss i nöd, det kan till exempel vara lika kallt där som här vilket gör att de behöver sin el själva.

”Utvecklingen i våra storstadsregioner riskerar att hämmas.”

När det gäller eleffektfrågan har fokus det senaste året flyttats från nationell el-balans till kapacitetsbegränsningarna i storstäderna, så som Stockholm, Malmö, Uppsala och Västerås. Näringslivets utveckling riskerar här att hämmas genom att bostäder inte byggs och industrietableringar uteblir. Till exempel gick det inte lägga Norhtvolts nya batterifabrik i Västerås till följd av otillräcklig elkapacitet. Fabriken kommer nu istället att förläggas i Skellefteå.

I Stockholm är situationen ansträngd. Det är synnerligen allvarligt om utvecklingen i Stockholm skulle bromsas, inte bara av bostadsbrist utan också av effektbegränsningar i elnäten. Nya bostadsområden, utbyggnaden av tunnelbanan och den fortsatta urbaniseringen gör att efterfrågan på el stiger. Därtill påverkas efterfrågan av förändrade levnadsmönster, elbilarna blir allt fler. Allt pekar på att vi i framtiden kommer ha en fordonsflotta som till väldigt stor del drivs av el. Då krävs det stabila elnät och möjlighet att ladda i princip överallt.

”Något som påtagligt kommer att påverka vår frihet och vårt levnadsmönster.”

De eleffektiviseringsåtgärder som genomförts hittills har helt tagits ut av befolkningsökningen. SCB beräknar att befolkningen i Sverige kommer att öka med cirka en miljon människor på tio år. Uppskattningsvis kommer elanvändningen att öka ungefär i motsvarande grad. Elbrist under de timmar på dygnet då elförbrukningen normalt sett är som störst gör att fler måste avstå från att då värma upp bostaden, använda tvätt- och diskmaskin men också från att ladda sin elbil. Något som påtagligt kommer att påverka vår frihet och vårt levnadsmönster.

Hittills har Svenska kraftnät inte tvingats beordra en frånkoppling av delar av elnätet men den 28 februari 2018 klockan 08.00-09.00 var Sverige nära gränsen för vad som gick att hantera i vårt elsystem för den kallaste timmen. Detta verkar ha gått våra politiker helt förbi. De talar gärna om bostadsbyggande men fokuserar på ränteavdrag och amorteringskrav istället för att lyfta blicken och inse att utan en tillräcklig elförsörjning kommer bostadsbyggandet att stanna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.