En bostadspolitik som för Sverige framåt

Bostadspolitiken måste prioriteras högre. Utmaningarna är många och det behövs en blocköverskridande överenskommelse. Vid en överenskommelse vill Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson utgå från fyra hörnstenar; en ökad rörlighet, en ökad byggtakt, lägre boendekostnader och stöd till hushållen.

Valet 2018 är ett värderingsval som står mellan två alternativ. Ett som är varmt, öppet inkluderande och präglas av mångfald och ett som är kallt, nationalistiskt med ett samhällsklimat som stänger ute. De partier som beskriver befolkningsökning och invandring som ett problem och inte som en möjlighet ser heller inget behov av några nya bostäder. Centerpartiet är övertygat om att Sverige behöver fler personer som arbetar, skaffar sig en utbildning, befolkar alla delar av landet och ger underlag för service och grön tillväxt. Då behövs en politik för fler bostäder. Centerpartiets bostadspolitik vilar på fyra hörnstenar:

1. Ökad rörlighet. Rörligheten på svensk bostadsmarknad är oroväckande låg. Det gör att beståndet utnyttjas ineffektivt. Äldre bor kvar i stora villor som kräver arbetsinsatser de inte längre mäktar med eftersom de vill undvika den skattesmäll en flytt skulle medföra. Eller så upplever de att det inte finns bostäder som svarar mot det behov av trygghet, gemenskap och tillgänglighet som tilltar med stigande ålder. Yngre blir kvar i trånga lägenheter, medan skärpta amorteringskrav och köer hindrar deras bostadskarriär. Reavinstskatten och räntan på uppskovsbeloppet gör att färre vågar sälja. Hyressättningssystemet bromsar nyproduktionen av hyresrätter. Genom en översyn av såväl reavinstskatt som ränteavdrag och hyresmarknad kan långsiktiga reformer göras som ökar rörligheten utan att villkoren för den som har lån att betala förändras drastiskt.

2. Ökad byggtakt. Tiden från inriktningsbeslut till inflyttning är alldeles för lång. Det gör marknaden osäker för den som vill bygga och planeringen svår för de som ska fatta besluten. Det behövs kortare, mer förutsägbara planprocesser, som inte kullkastas av överklaganden från särintressen. Vi vill öppna för byggare att själva driva en planprocess från uppdrag till fastställande i kommunala beslut. Det kommunala planmonopolet ska fortsatt vara starkt, men samtidigt samordnat med en regional planering. Det finns en mängd regler som upplevs hindra byggandet, som buller, strandskydd och riksintressen. Ett samlat grepp kring dessa skulle minska byggkostnaderna och öka tillgången på byggbar och kommersiellt gångbar mark i hela Sverige.

3. Minskade boendekostnader. Så länge det är dyrt att bygga förblir önskan om billigare bostäder en utopi. Byggstöden och subventionerna har inte bidragit till att sänka kostnaderna för de grupper som har de största behoven. De har heller inte ökat byggandet. I stället skickas signalen att kostnaden för nybyggnation är något som staten tar hand om. Men det är inte hållbart att dopa marknaden med skattepengar och vänja byggbranschen vid ett stöd de aldrig efterfrågat. Endast med enklare byggregler i kombination med tydliga drivkrafter skapas en situation där modern teknik, innovationer och konkurrens kan bidra till att pressa priserna. På så vis kan också hållbart, klimatsmart byggande gynnas.

4. Stöd till hushållen. För många är dörren till det första egna boendet stängd. I allt för hög utsträckning är den svenska bostadsmarknaden utformad för den som redan har någonstans att bo. Med hjälp av bostadsbidrag, hyresgarantier, kreditgarantier och riktat bosparande till unga vill vi ge nyanlända, unga och personer som håller på att etablera sig efter en period i utanförskap en chans att inleda sin bostadskarriär. Det behövs också en diskussion om en social bostadspolitik som ger de allra svagaste en chans att få tak över huvudet. Tryggheten måste öka i utsatta områden. Genom en aktiv bostadspolitik som främjar blandande upplåtelseformer och investeringar, parallellt med sociala insatser och en närvarande polis, är det möjligt.

Bostadspolitiken är kanske det viktigaste politikområdet som inte prioriteras i den politiska debatt som förs just nu. Byggandet minskar trots subventioner. Det behövs färre regleringar, mer mark, och mer marknad för att fler ska kunna ta sig över de idag höga trösklarna till såväl jobben- som bostäderna. Behoven är stora och den nuvarande regeringen har misslyckats. Alla är överens om att en ny blocköverskridande överenskommelse behövs om vi ska råda bukt på de strukturer som hämmar byggandet. Att överge traditionella ståndpunkter och lojaliteter är en grundförutsättning för att lyckas och komma framåt.

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet

10 snabba frågor till Ola Johansson

Marknadsmässiga hyror: för en friare hyressättning i nyproduktion
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: för
Sänkt reavinstskatt: för
Sänkta ränteavdrag: för
Öka antalet behovsprövade bostäder: för
Byggsubventioner till hyresrätter: emot
Startlån för förstagångsköpare: för
Subventionerat bosparande: för
Luckra upp kreditrestriktionerna: för
Inför ytterligare kreditrestriktioner: emot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.