Sverige behöver en rättvisare bostadsmarknad

Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, vill att fler ska ha råd att bo i det som byggs idag. Om socialdemokraterna får bilda regering och han blir bostadsminister efter valet så vill han fokusera på att skapa en mer rättvis bostadsmarknad där bostadspolitiken får en central roll som fördelningspolitiskt verktyg. Hyresrätten behöver värnas och idén om marknadshyror motarbetas.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit bostadspolitiken på största allvar under sin första mandatperiod. Vi har genomfört flera reformer som syftar till ökat bostadsbyggande. Bland annat investeringsstöd för byggande av hyresrätter, byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt stimulanser för upprustning och renovering. Vi har också genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi vill ha en standardisering för serietillverkade hus. Detta har lett till ett rekordhögt byggande som vårt land inte haft under de senaste 25 åren.

Men det räcker inte. Bostaden är det fjärde välfärdsbenet. En god bostad är grunden för att människor ska känna trygghet och därigenom kunna förverkliga sig själva.

Bostadsbristen är akut, inte minst bland unga, och behovet av bostäder ökar ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på det här problemet: Bygg mer! Det ska vara möjligt att leva och bo både i städer och på landsbygd, men också att flytta för att studera eller ta ett nytt jobb.

Sverige behöver därför fler bostäder och en rättvisare bostadsmarknad. Vi ska därför fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi har bostäder på marknaden på olika kostnadsnivåer, så att alla har råd med en bostad. Inte minst därför är det viktigt att motverka de förslag om marknadshyror som exempelvis Moderaterna lagt fram. En sådan reform skulle leda till högre hyror för vanligt folk. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera.

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. Bostadsbristen är ett samhällsproblem som ska bekämpas.

Många har idag inte råd att efterfråga det som byggs eller de boenden som finns tillgängliga. För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Allmännyttan ska användas. Den är kommunernas viktigaste verktyg för att klara bostadsförsörjningsansvaret.

Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. Det kräver blocköverskridande uppgörelser och reformer, med fördelningspolitiskt fokus. Särskilt på skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.

Som bostadsminister skulle jag bland annat vilja göra följande:

  • Direkt efter valet ta initiativ till en bred bostadspolitisk överenskommelse som innehåller både skatter och socialpolitik. En sådan överenskommelse måste ha ett tydligt fördelningspolitiskt fokus.
  • Forma en ny social bostadspolitik som har som mål utjämna klyftorna mellan generationer, mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden, mellan de som har kapital och goda inkomster och de som saknar detta.
  • Förbättra balansen mellan upplåtelseformerna. Målet är en större rättvisa mellan det ägda och det hyrda boendet.
  • Se över finansieringen av bostadsbyggandet och konkurrensen inom bostadssektorn.
  • Förbättra samarbetet mellan staten och kommunerna. De måste gemensamt ansvara för att den höga byggtakten hålls uppe de kommande åren. Kommunerna ska skapa planförutsättningarna samtidigt som staten stimulerar finansieringen av bostäder, speciellt på svaga marknader.
  • Uppmana alla kommuner att ta ett tydligt bostadssocialt ansvar och därigenom minska bördan för de kommuner som idag tar ett alltför stort ansvar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att det byggs bostäder åt alla och staten ska stödja kommunerna i denna del.
  • Ge kommunerna verktyg för att aktivt arbeta med att bryta segregationen.

Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna

10 snabba frågor till Johan Löfstrand

Marknadsmässiga hyror: emot
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: emot, dock kan vi tänka oss att se över frågan om parterna inte kan lösa det själva
Sänkt reavinstskatt: emot, om det inte är del av blocköverskridande överenskommelse
Sänkta ränteavdrag: emot, om det inte är del av blocköverskridande överenskommelse
Öka antalet behovsprövade bostäder: emot
Byggsubventioner till hyresrätter: för
Startlån för förstagångsköpare: har inte tagit ställning
Subventionerat bosparande: emot
Luckra upp kreditrestriktionerna: emot
Inför ytterligare kreditrestriktioner: emot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.