Möjliggör för fler att äga sitt boende

Goda villkor för hushåll att både hyra och äga sin bostad är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad. Idag råder en stor brist på bostäder av båda slagen vilket Moderaternas bostadspolitiska talesperson, Mats Green, vill lösa genom omfattande regelförändringar. Green lyfter också att det på lång sikt är billigare att äga sin bostad än att hyra densamma. Utvecklingen, där kreditrestriktioner i kombination med höga bostadspriser gör det allt svårare att köpa en bostad tycker han därför är oroväckande. För att möjliggöra för fler att äga sin bostad föreslår Green möjlighet till ombildning från hyresrätt till ägarlägenhet men också hyrköp.

Om jag blir bostadsminister efter valet så kommer det att vara slut på filandet på marginalerna. Jag kommer se till att omfattande regelförenklingar genomförs så att fler bostäder kan byggas snabbare, på fler platser och till lägre produktionskostnad än idag. Jag kommer också se till att vägarna in till det ägda boendet blir fler och att en större andel ägt boende införs i Sveriges utanförskapsområden.

Den långvariga bostadsbristen i Sverige har under senare år utvecklats till en bostadskris. 243 kommuner uppger att de har underskott på bostäder. Det gör att unga saknar möjlighet att flytta hemifrån, kommuner kan inte etablera nyanlända, människor tvingas tacka nej till jobb och företag kan inte rekrytera.

Moderaternas utgångspunkt är att en välfungerande bostadsmarknad behöver goda villkor för både ägt och hyrt boende. Olika upplåtelseformer är viktiga för att kunna möta olika människors behov i olika delar av livet. Vi värnar möjligheten att kunna äga sitt boende och en välfungerande hyresmarknad med trygga villkor för hyresgästerna.

Samtidigt utgör det ägda boende en mycket central del av bostadsmarknaden i Sverige, en stor majoritet av svenskarna bor i någon form av ägt boende. Olika typer av kreditrestriktioner i kombination med allt högre bostadspriser har dock gjort det svårt för framförallt unga och de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in på bostadsmarknaden. Det behövs därför konkreta reformer som underlättar för fler att äga sitt boende, även för personer med små ekonomiska marginaler.

Det ägda boendet är över tid billigare än det hyrda, och ger människor större inflytande över sin egen tillvaro. Det ägda boendet är grunden för en bostadsmarknad som ger låga kostnader och trygga villkor för hushållen. Alla som vill ha den möjligheten även i framtiden ska kunna räkna med att Moderaterna står på deras sida. I utanförskapsområden är en viktig åtgärd att skapa lokalt engagemang och ansvar för området genom att sprida ägandet till de boende. Att förtäta med, och förenkla nybyggnation av ägt boende ger också möjligheter för fler att göra en lokal bostadskarriär.

Vi har länge drivit frågan om att möjliggöra ombildning från hyresrätter och bostadsrätter till ägarlägenheter. Men vi ser också positivt på att pröva förutsättningarna för ytterligare vägar till ägt boende, till exempel genom så kallade hyrköp.

Att enbart bygga nytt räcker dock inte, det krävs även reformer som ger ett bättre utnyttjande av de befintliga bostäderna. Därför måste såväl skatter, finansiering och bostadsbidrag som bosparande, bolån och andrahandsuthyrning i ett samlat paket.

Moderaterna vill bland annat ta bort taket för uppskovsbeloppet permanent, och i ett första steg sänka uppskovsräntan. Det är en reform som är särskilt gynnsam för storstadsregionerna, där bostadskrisen är som störst. Vi vill också göra det lättare att hyra ut del av lägenhet i andrahand, bland annat genom att fler åtgärder bygglovsbefrias och att schablonavdraget höjs på sikt.

För att minska produktionskostnaderna vill vi minska på detaljkraven, korta planprocessen och minska antalet överklaganden. Översiktsplaneringen ska stärkas och detaljplanekravet begränsas, så att fler byggprojekt kan gå direkt till att prövas i bygglov. Möjligheten att överklaga detaljplaner och bygglov bör begränsas och avgiftsbeläggas.

Vi vill också göra det möjligt att bygga till exempel studentbostäder av enklare, men ändå god, standard. Det innebär att byggkraven, inklusive gestaltningskraven, behöver blir färre och i praktiken vara funktionskrav fullt ut.

För att frigöra mer mark att bygga på föreslår vi att hela systemet med riksintressen, strandskydd och buller reformeras i grunden. Det är en förutsättning för att på riktigt skapa en levande landsbygd runt om i Sverige.

Som politiker har vi ett ansvar för att skapa långsiktigt sunda förutsättningar och ändamålsenliga spelregler för ett ökat bostadsbyggande. Bostadspolitiken måste därför sluta fila på marginalen och istället påbörja genomgripande reformer som förenklar och förkortar byggprocessen med hela år.

Mats Green, bostadspolitisk talesperson Moderaterna

10 snabba frågor till Mats Green

Marknadsmässiga hyror: emot
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: för
Sänkt reavinstskatt: kräver helhetsdiskussion
Sänkta ränteavdrag: emot
Öka antalet behovsprövade bostäder: kommunalt ansvar
Byggsubventioner till hyresrätter: emot
Startlån för förstagångsköpare: emot
Subventionerat bosparande: emot
Luckra upp kreditrestriktionerna: kräver helhetsdiskussion
Inför ytterligare kreditrestriktioner: kräver helhetsdiskussion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.