SD: Trygga bostäder kräver en stärkt polis och en nollvision för asyl- och anhöringinvandringen

I andra delen av vår valspecial skriver Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, att om han blir bostadsminister vill han skapa tryggare bostadsområden. Dit når vi enligt Hedlund genom att underlätta och stärka den polisiära närvaron i våra utanförskapsområden, avskaffa EBO-lagen och införa en nollvision för asyl- och anhöriginvandring. Vidare vill Sverigedemokraterna också öka byggandet genom större konkurrens i byggsektorn och riktade investeringsbidrag för ny- eller ombyggnation av bostäder till äldre.

Som bostadsminister kommer jag fokusera på att skapa trygghet i våra bostadsområden, bygga samhällen med inriktning på den estetiska utformningen och minska byggkostnaderna. EBO-lagen ska tas bort och polisinsatserna i bostadsområdena ska säkras upp. Vidare behövs en nollvision för asyl- och anhöriginvandring och de kortsiktiga, framhastade, lösningarna ska fasas ut till förmån för långsiktig, ekonomisk och hållbar samhällsplanering. Slutligen ska en förstärkning för de mindre byggföretagen öka konkurrensen och bostadsområden ska byggas utifrån estetik och harmoni.

Integration på bostadsområdet
Integrationen försvåras idag av EBO-lagen, en lag som ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i landet under tiden som deras asylansökan prövas. Under åtskilliga år har Sverige tagit emot fler invandrare än vad samhället har klarat av. Bostadsområden har blivit allt mer överbefolkade och segregerade vilket lett till att utanförskapet har förstärkts och trångboddheten ökat. EBO-lagen har gjort att vissa kommuner fått svårt att upprätthålla det allmänna kommunala ansvaret då fler bor i lägenheterna än vad de är avsedda för och på så vis saknar kommunen möjlighet att anpassa samhällsservicen efter befolkningen. Ett första steg kommer vara att avskaffa EBO-lagen, införa lägenhetsregister och ett tak för antalet boende i en lägenhet. Detta kombinerat med en nollvision för asyl- och anhöriginvandringen kommer på sikt att skapa bättre förutsättningar för integration och balans på bostadsmarknaden.

Säkrare polisiär närvaro i förorterna
Polisen har pekat ut 61 utsatta områden i Sverige, där otryggheten är extra stor. Utformningen av miljonprogramsområdena, vilka en betydande andel av de utsatta områdena utgör, gör det svårt för polisen att närvara utan att samtidigt utsätta sig för stora risker. Placering av centrum, skolor, parkeringar med mera är utformat på ett sätt som försvårar spaning och närvaro för polisen och reträttvägar kan enkelt blockeras. Polisens närvaro försvåras då polisingripanden ofta tas som ursäkt för att starta våldsamma upplopp med bilbränder och stenkastning. Här kommer vi att inrätta en nationell handlingsplan som kommer fungera som en handbok för landets kommuner att identifiera otrygga områden i alla landets tätorter och tillgodose deras behov av åtgärder för ökad trygghet. Trygghetsgivande belysning och ökad kameraövervakning är två exempel på åtgärder som kan ingå i handlingsplanen. Som bostadsminister kommer jag anslå särskilda medel till berörda kommuner för områdesplanering i de idag extra utsatta områdena.

Boendemiljö
Boendemiljön är viktig för att skapa trivsel och hemkänsla för invånarna, vår omgivning påverkar oss mycket, vilket ska vara en prioriterad aspekt vid bostadsbyggande och områdesplanering. Att bygga vackert är en viktig inriktning i vår bostadspolitik och där vi även ska se till att bevara Sveriges rika byggnadstradition. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att införa en så kallad kulturell planering. Det är i korthet en metod som i samhällsbyggnadsfrågor sätter fokus på den unika platsens förutsättningar, historia och den omgivande bebyggelsestrukturen.

Ökat byggande
Företag har problem med att rekrytera kompetens då boende saknas för personal och detta speciellt i storstadsregionerna. Högskole- och universitetsstudenter saknar möjlighet att studera i brist på boende på studieorten, vilket i förlängningen kommer att påverka kompetensutbudet på arbetsmarknaden. Vi kommer därför underlätta och utöka byggandet av studentbostäder, genom statligt stimulansbidrag till kommunerna och utökar därför anslaget. Ett investeringsbidrag ska samtidigt ges för ny- eller ombyggnation av äldre bostäder i särskilda boenden, samt trygghetsboenden för att möta behovet för den kommande åldrande befolkningen samt skapa förutsättningar för att få igång flyttkedjorna.

Behovet av ökad konkurrens är påtagligt och en ökad anbudskonkurrens mellan byggbolagen skulle kunna minska byggkostnaderna. Här ska en utredning tillsättas för att stärka mindre byggbolags förutsättningar på byggmarknaden samtidigt som deras möjlighet att finansiera större byggprojekt ska stärkas. För att stat, region och kommun tillsammans ska kunna planera för bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik, behövs en regional planering. Regionen kan bidra med kompetens, som kanske fram för allt de mindre kommunerna, varifrån arbetspendling sker, har behov av. En regional översiktsplanering ska dock fortfarande innebära att beslutanderätten ligger på kommunal nivå.

Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson Sverigedemokraterna

 

10 snabba frågor till Roger Hedlund

Marknadsmässiga hyror: emot
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: för
Sänkt reavinstskatt: emot
Sänkta ränteavdrag: för
Öka antalet behovsprövade bostäder: för
Byggsubventioner till hyresrätter: emot
Startlån för förstagångsköpare: för
Subventionerat bosparande: för
Luckra upp kreditrestriktionerna: för
Inför ytterligare kreditrestriktioner: emot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.