Gröna bostäder att älska – åt alla

Med mindre än fyra veckor kvar till valet startar vi vår valspecial. Bostadspolitik.se kommer att ge de bostadspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier möjlighet att besvara frågan; vad skulle du göra under nästa mandatperiod om ert parti får regeringsmakten och du blir bostadsminister? Först ut är Emma Hult, Miljöpartiet.

Om jag blir bostadsminister nästa mandatperiod kommer jag fortsätta att driva en grön ambitiös bostadspolitik som skapar fler klimatsmarta bostäder. Låt mig presentera en hel del nya bostadspolitiska förslag;

Bygg bostäder åt alla
Vårt bostadspolitiska mål under perioden 2019 till 2025 är att minst 450 000 bostäder ska tillskapas. Reformpengar riktas för att fortsätta stimulera byggandet av fler klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror och ett investeringsstöd för bygemenskaper införs. Vi ska också skapa ett grönt bosparkonto till det första bostadsköpet.

Bostadspolitik för minskad segregation
En nationell socialpolitisk bostadssatsning med målsättning att människor med alla sorters bakgrund, utbildningsnivå och inkomst ska kunna leva sida vid sida i samma område. Inte som det sker på många ställen i dag, i parallella bostadsområden.

En av de viktigaste förutsättningarna för minskad segregation och för minskat utanförskap är att skapa blandade bostadsområden. Ett nationellt mått på boendesegregation införs, samt en nationell modell för bostadssociala insatser. Bostadsbidraget höjs och utökas till att gälla också för inneboende.

Fler bostäder att älska
Bostaden är platsen där världen blir till, nu är det dags att bygga ett samhälle som kan ge varje barn bästa möjliga förutsättningar att växa upp i samspelet med omgivningen. Vår gestaltade livsmiljö, det samhälle vi skapar genom arkitektur, form och design, bidrar till hållbar utveckling, en god utveckling för samhällen och ökad livskvalitet för människor i hela Sverige.

Som bostadsminister vill jag verka för en större arkitektonisk variation bland annat genom en statlig innovationsfond för nyskapande arkitektur, genom att skapa en god ljudmiljö samt implementera styrmedel och stödsystem för att fasa ut farliga kemikalier i byggmaterial.

Klimatsäkra bostadspolitiken
Med en grön bostadsminister fortsätter Sverige på den inslagna vägen mot en hållbar och cirkulär bygg- och bostadspolitik. Mot bakgrund av att ungefär hälften av nyproducerade byggnaders miljöpåverkan sker under byggprocessen är det dags att sätta krav på att byggnaders miljöbelastning ska utgå från ett livscykelperspektiv samt att klimatdeklaration av nya byggnader ska införas. Jag vill också sätta ett nationellt mål där minst hälften av alla hus ska byggas med trästomme år 2025.

Gröna och täta städer
En grön bostadsminister värnar närhet och grönska i stadsmiljön. Alla städer, stora som små har grönområden som kan utvecklas, skyddas eller iordningställas. Grönska bidrar till bättre luftkvalitet och balanserar vattenflöden samt bidrar till människors välmående och hälsa blir bättre. Närhet betyder att det ska vara enkelt och nära till jobb, service, omsorg, kultur, handel och fritid. Om närhet är målet så är täthet och yteffektivitet dess medel. Stödet för grönare städer ska utvecklas så att det också bidrar till att bibehålla och stärka ekostystemtjänster.

Alla kommuner ska senast 2025 arbeta med ekosystemtjänster i planering och lagstiftningen ska anpassas så att kommuner kan ställa krav på kompensatoriska åtgärder när det gäller grönstruktur.

Moderna gator, torg och parkeringar
Som bostadsminister vill jag verka för ett modernt och levande stadsliv. Den offentliga miljön ska bjuda in, underlätta och stimulera till möten och upplevelser. Det finns många hinder i lagstiftningen för det moderna samhället då lagstiftningen till stora delar baseras på en tid när inte lika många människor cyklade och åkte kollektivt som idag. Exempelvis behöver Plan- och bygglagen kopplas till mobilitet istället för parkeringsnorm, vilket inkluderar såväl kollektivtrafik som cykelinfrastruktur. Vi vill hellre se parker än parkeringar i stadskärnan.

Alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer. Det är hög tid att minska biltrafiken inne i våra städer och ge mer plats åt oss människor.

Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet.

10 snabba frågor till Emma Hult

Marknadsmässiga hyror: emot
En oberoende tvistelösning för parterna på hyresmarknaden: för
Sänkt reavinstskatt: för
Sänkta ränteavdrag: för
Öka antalet behovsprövade bostäder: för
Byggsubventioner till hyresrätter: för
Startlån för förstagångsköpare: emot
Subventionerat bosparande: för
Luckra upp kreditrestriktionerna: emot
Inför ytterligare kreditrestriktioner: emot

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Marknadshyror är ett synsätt, som när det finns en brist, exkluderar människor, som saknar ekonomiska förutsättningar! Varför inte inrätta ett system där köplatsen avgör om du får en bostad, medans hyran alltid är 25% av nettoinkomsten!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.