Monthly Archives: maj 2018

Hört i debatten

Swedbank: Det minskade bostadsbyggandet slår mot tillväxten först 2019

Sveriges tillväxt var starkare än väntat under årets första kvartal, det framkom av de siffror som SCB publicerade den 30 maj. Sveriges BNP växte med 0,7 procent jämfört med föregående kvartalet. Enligt Swedbanks chefsekonom Anna Breman är förklaringen att hushållen får allt mer i plånboken genom att arbetslösheten minskar, lönerna stiger och räntorna förblir låga. Som vi rapporterat tidigare minskade antalet påbörjade bostäder i Stockholmsregionen dramatiskt under det första kvartalet i år enligt SCBs statistik men Breman tror att effekterna på tillväxten kommer att dröja tills 2019.

Läs mer här.

 
Krönika

Trygghetsboende löser rörligheten på bostadsmarknaden

Stefan Attefall

Befolkningen utgörs av alltfler personer över 80 år. Genom subventioner till trygghetsboenden kan de äldres livskvalité höjas och kommunernas kostnader sänkas samtidigt som rörligheten på bostadsmarknaden ökar. Något som kanske rentav skulle ge större effekt än marknadsmässiga hyror och sänkt reavinstskatt, det skriver Stefan Attefall, strategisk rådgivare och f.d. bostadsminister.

Läs vidare »

 
Video

Är produktivitet lösningen på bostadsbristen?

Att bygga bostäder i Sverige är dyrt. Många anser att det är branschens låga produktivitet som är orsaken till de höga produktionskostnaderna. Stämmer det? Och i så fall, hur kan produktiviteten öka? Stefan Attefall frågar Jonas Högset, enhetschef SABO, Mats Åkerlind, vvd Sveriges Byggindustrier och Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige.

 
Debatt

Att lösa hyressättningssystemets problem borde ligga i Hyresgästföreningens intresse

Nathalie Brard och Tomas Ernhagen

En oberoende tvistelösning med tydliga direktiv om vad hyran ska baseras på går inte att jämföra med en oberoende ordförande i Hyresmarknadskommittén. Det nuvarande hyressättningssystemet har inbyggda systemfel, att lösa dem borde ligga också i Hyresgästföreningens intresse. Det skriver Nathalie Brard och Tomas Ernhagen i sin slutreplik.

Läs vidare »

 
Debatt

Hyresgästföreningen: En oberoende tvistelösning gör ingen nöjd

Erik Elmgren

Med en oberoende tvistelösning riskerar vi att få ett utfall som inte gör någon av parterna nöjd. Dagens hyresförhandlingssystem erbjuder många friheter, parterna kan avgöra vad som ska ligga till grund för förhandlingarna, skapa lokala hyressättningsmodeller och system för tvistelösning. Det skriver Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen, i en replik till Fastighetsägarna.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Stefan Ingves vill ha lagstiftning om att hushållen måste binda räntan

Stefan Ingves efterlyser ytterligare åtgärder för att minska hushållens vilja att låna. I Sverige har en stor andel av hushållen rörliga lån och Ingves föreslår nu en lagstiftning om att hushållen måste binda en del av lånen. På så vis menar han att hushållen blir mindre känsliga vid en eventuell ränteuppgång.

Ingves uppger också att det inte är någon nackdel att bostadspriserna faller, samtidigt som han framhåller att det är viktigt att byggföretagen fortsätter upprätthålla den höga nyproduktionsnivån.

Läs mer här.

 
Krönika

Att produktiviteten i byggsektorn är låg är en väletablerad myt

Mats Åkerlind

Under 2017 produktionsstartades 65 000 bostäder, det är tre gånger fler än föregående år. Samtidigt ökade antalet sysselsatta i byggsektorn bara med 10 procent. Mätningen av branschens produktivitet behöver förändras och vidgas. Det skriver Mats Åkerlind, vice VD Sveriges Byggindustrier.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Ted Lindqvist: Boprisfallet är över

Dagens industri rapporterar från Business Arena London, bland annat från ett seminarium med Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens.
”Den intressanta frågan är om vi står inför ett kontinuerligt och ihållande prisfall på bostadsmarknaden. Vår bild är att priserna har stabiliserats.” Det säger Lindqvist som motiverar de fallande priserna med två faktorer. ”Dels att vi har ett ökat utbud på nyproduktion, men framför allt de betydligt tuffare finansieringsvillkoren. Det är mycket svårare för hushållen att låna pengar.”

Lindqvist menar också att införandet av det skärpta amorteringskravet i mars var ett stort misstag av regeringen.

Läs mer här.

 
Debatt

Fastighetsägarna: oberoendet är nödvändigt, men inte tillräckligt

Nathalie Brard och Tomas Ernhagen

För att kunna förvalta bostadshyresrätter på ett långsiktigt och seriöst sätt när ekonomin växer och kostnader ökar, måste den allmänna hyresnivån få följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Idag finns det inget regelverk som säkerställer detta. Det stora problemet är att det saknas en fungerande tvistelösning men också en samsyn om vilka grunder som skall styra hyresutvecklingen. Det skriver Nathalie Brard och Tomas Ernhagen från Fastighetsägarna.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt i Stockholmsregionen

Enligt ny statistik från SCB var antalet påbörjade lägenheter i Stockholms län 42 procent färre under det första kvartalet av 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Under det första kvartalet 2017 utgjorde bostadsbyggandet i Stockholms län nästan 30 procent av Sveriges totala byggande. Nu ser vi alltså en dramatisk inbromsning i landets största marknad. Totalt sjönk antalet påbörjade lägenheter med 13 procent i landet, jämfört med samma kvartal i fjol.

Läs mer här.

 
Krönika

Vilse i pannkakan

Lennart Weiss

Riksbanken och finansinspektionen har misslyckats. Nu försöker de dölja sina snedsteg med hjälp av argument som baserar sig på tillrättalagd statistik, svepande och svagt underbyggda analyser och politiskt tyckande om bostadsmarknaden. Det skriver Lennart Weiss i en krönika efter att Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, i veckan gjort en av få offentliga presentationer om sin syn på bostadsmarknaden.

Läs vidare »

 
Krönika

3 konkreta åtgärder som skulle göra det enklare för unga på bostadsmarknaden

Johanna Kull

Unga vuxna blir alltmer beroende av sina föräldrar för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Debatten behöver därför riktas om, mot de unga som varken har en halv miljon i eget kapital eller föräldrar med låneutrymme i förortsvillan. Det skriver Johanna Kull, Sparekonom på Avanza, som också föreslår tre konkreta åtgärder som skulle göra det enklare för unga att köpa en bostad.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Forskarna: fem åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

I en debattartikel i tidningen Fastighetsnytt ger Bo Nordlund, Teknisk dr, och Stellan Lundström, Professor emeritus i fastighetsekonomi, fem förslag till åtgärder som kan lösa bostadsbristen:

  • Bostadsbristen kan inte byggas bort. Det krävs också åtgärder som ökar rörligheten i beståndet och ger ett bättre nyttjande av befintliga lägenheter i samtliga upplåtelseformer.
  • Staten måste ta en aktiv roll i finansiering och risktagande. Fokus flyttas från husen till hushållen. Den generella bostadspolitiken utformar spelplan och spelregler som syftar till att underlätta hushållens bostadskarriärer. Den specifika bostadspolitiken fokuserar på de hushåll som inte på egen hand klarar av att komma in på och agera inom bostadsmarknaden. Begreppen affordable och social housing ges en svensk tolkning.
  • Finansieringen är en nyckelfråga och det måste skapas ett institutionellt regelsystem som medger en snabb uppbyggnad av eget kapital hos hushållen samtidigt som en översyn och sammantagen anpassning krävs när det gäller bolånetak, amorteringskrav och tankar om reducerade ränteavdrag.
  • Skatte- och hyressättningssystemen ses över med primär målsättning att utforma åtgärder som ökar rörligheten i bostadsbeståndet.
  • Bostäder betraktas som en del av samhällets infrastruktur och besluten att bygga nya bostadsområden lyfts upp på regional nivå.

Läs mer här.

 
Video och Pod

Hur påverkar kreditrestriktionerna den sociala rörligheten?

De senaste åren har kreditgivningen skärpts i omgångar, unga och ekonomiskt svaga får allt svårare att köpa en bostad. Vilka andra alternativ finns och hur påverkar detta egentligen den sociala rörligheten? Stefan Attefall frågar Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar Bank, Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet och Linda Jonsson, analytiker Veidekke.

Vill du hellre lyssna på samtalet? Tryck här!

 
Debatt

En ny samverkansmodell kan minska bostadsbristen

Kommunerna har dålig insikt i hur bostadsutbudet ser ut i relation till bostadsbehovet. Att förändra bostadsförsörjningslagen så att den ställer krav på att stat, landsting/region och dess kommuner möts i en ny samverkansmodell skulle på sikt kunna bidra till att minska bostadsbristen. Det skriver Hanna Wiik, särskild utredare, och Lars Arell, huvudsekreterare, med anledning av betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Vi behöver undantag för nyproduktion

Lika aktuellt nu som då. I en debattartikel i Dagens industri i mars 2015 skrev Stefan Attefall, fd bostadsminister, och Ulf Perbo, fd statssekreterare, att kreditrestriktioner som slår mot både nyproduktion och befintligt bestånd riskerar att höja bostadspriserna samtidigt som nyproduktionen minskar. Genom att anpassa kreditrestriktionerna går det att sänka skuldsättningen i det befintliga beståndet och samtidigt få fler bostäder.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Markanvisning är ett dolt statsstöd

När Stockholm stad fördelar attraktiv mark genom anvisning är det i praktiken ett statsstöd. Markanvisning med en tomträttsavgäld som inte är marknadsmässigt prissatt bör därför villkoras av kommunen. Till exempel skulle mark kunna tilldelas de som kan bygga bostäder med lägst hyra. Det anser Adam Cocozza, VD Botrygg.

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) svarar att Stockholms stad kan bli tydligare i varför ett bolag tilldelats mark men försvarar också de låga tomträttsavgälderna. Enligt honom krävs subventionen för att det ska vara möjligt att bygga hyresrätter i staden.

Läs mer här.

 
Debatt

Endast 30 procent av Stockholmarna kan hyra nyproducerad hyresrätt

Linda Lövgren

Att blanda upplåtelseformer vid nyproduktion är inte nog för att minska segregationen. Idag är det bara en tredjedel av stockholmarna som har de inkomster som krävs för att få hyra en nyproducerad lägenhet av en privat fastighetsägare. Ca 60 procent av stockholmarna klarar Stockholms kommunala bostadsbolags inkomstkrav. Det skriver Linda Lövgren, bostadsanalytiker, WSP Analys & Strategi.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Ett ökat byggande kräver större rörlighet och mer kapital

Kombinationen av högre lönsamhetskrav i varje enskilt projekt och finansinspektionens ökade krav på eget kapital sänker bostadsbyggandet. Lösningen är inte att gå tillbaka till 90-talets lönsamhetskalkyler utan istället att locka mer kapital till marknaden och öka rörligheten i beståndet. Det skriver Stellan Lundström, professor emeritus i fastighetsekonomi KTH, och Bo Nordlund, tekn dr, MRICS verksam i BREC-Bo Nordlund REC AB.

Läs mer här.

 
Krönika

Har Göran Persson haft rätt hela tiden?

Ulf Perbo

Somliga vill bo i täta städer med urbana kvalitéer men majoriteten är nöjda med att ha stadens fördelar på pendelavstånd och uppskattar istället villalivet. Det som byggs nu anklagas för att vara ohållbart ur ett socialt perspektiv. Det kanske är dags att använda all den mark som omger våra storstäder och bygga överkomliga villor? Ett nytt folkhem? Det undrar Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen och f d statssekreterare med ansvar för bostadsfrågor.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Vid lågkonjunktur bör amorteringskravet sänkas

Amorteringskraven får alltfler hushåll att ta blancolån. Något som ökar dess sårbarhet vid en lågkonjunktur. Med tanke på den nuvarande räntenivån är det penningpolitiska svängrummet i en sådan situation litet. Rober Boije, SBABs nya chefsekonom, föreslår därför att amorteringskravet ska kunna sänkas vid en konjunkturnedgång.

Läs mer här.